Sunday, November 6, 2011

Benefits of Performing Sri Satyanarayana Swamy Vratham and way to do the puja

Lord Satyanarayana is another form of Lord Vishnu who is commonly worshipped by Hindus in their homes along with family and friends. The worship is performed usually on a full moon (purnima) day of the month. People worship by reciting the gracious story of the Lord which was once told by Lord Vishnu himself to the sage Narada for the benefit of humankind. The Lord's grace is described in a Hindu mythological book called Skanda Purana. He has four hands like Lord Vishnu, however, his fourth hand does not hold a lotus rather it is extended upward to bless people.

Samuhikha Satyanaryana Swamy Vratham conducted on Nov 5, 2011 at Sri Asthalakshmi temple, North Hollywood, Los Angeles, CA.

Sankalpa/Preparation:

Previous Night, think of the Lord Sri SatyanaaraayaNa and mentally decide to perform puujaa the next day. This is the sankalpa.

Next day early morning keep the same thoughts of worshipping the Lord and take a head-bath (if possible an oil-bath). Wash Kalasha and fill it with clean water upto 3/4 of it and place it near the altar in a clean place and cover it up. Observe Fast (if possible).

Again in the evening take a head-bath. This should be done by both husband and wife. Wear youe best dress and decorate yourself and the kalasha. Decorate the front door, altar and the place near the altar. Invite your relatives, friends (who have bhakti in the Lord). The yajamaan's dress should be traditional dhoti.

 Keep all the things for puja ready:

Turmeric Powder
 1/4 lb

Kumkum
 1 Packet

Sandal Wood Paste/Powder
 1 Packet

Agar Bathi(Incense Sticks)
 1 Packet

Camphor
 1 Packet

Beetle Leaves and nuts
 Approx. 30

Flowers
 4 Bunches

Fruits
 12 Bananas and 5 other Varieties

Coconuts
 9

Rice
 2 lb

Kalasa Vasthram
 1 Towel or 1 Yard Fabric

Coins (Quarters)
 20

Prasadam
 Rava Kesari

Asirvatham Dress
 Optional

Dry Fruits
 Few

Kalkandu (Sugar Candy)
 1 Packet

Milk
 1/2 gallon

Yoghurt
 1 can

Ghee
 1 small bottle

Honey
 1 bottle

Sugar
 1 packet

Dates
 1 packet

Navadhanyam
 1 packet

Deepam (Lamp)/Oil for Deepam/Match Box/Cotton Wick for Deepam
Kalasam
Panchapathra Udharini
Small Trays 2, Big Trays 2, Small Cups 5
Asirvada New Dresses (Optional)
Blankets 2 (For Guest Seating purposes)
Paper Towels, Paper Plates (Sufficient Quantities)
Hammer (for breaking coconuts)
Aluminium foil

How to Perform Sri Satyanarayana Swamy Vratham?

##At the regular Altar##

1. OM sarvebhyo gurubhyo namaH |

OM sarvebhyo devebhyo namaH |

OM sarvebhyo braahmaNebhyo namaH ||

praaraMbha kaaryaM nirvighnamastu | shubhaM shobhanamastu |

ishhTa devataa kuladevataa suprasannaa varadaa bhavatu ||

anuGYaaM dehi ||


##At Shrii SatyanaaraayaNa Altar##

2 aachamanaH

OM keshavaaya svaahaa | OM naaraayaNaaya svaahaa |

OM maadhavaaya svaahaa | OM govi.ndaaya namaH |

OM vishhNave namaH | OM madhusuudanaaya namaH |

OM trivikramaaya namaH | OM vaamanaaya namaH |

OM shriidharaaya namaH | OM hR^ishhiikeshaaya namaH |

OM padmanaabhaaya namaH | OM daamodaraaya namaH |

OM sa.nkarshhaNaaya namaH | OM vaasudevaaya namaH |

OM pradyumnaaya namaH | OM aniruddhaaya namaH |

OM purushhottamaaya namaH | OM adhoxajaaya namaH |

OM naarasi.nhaaya namaH | OM achyutaaya namaH |

OM janaardanaaya namaH | OM upe.ndraaya namaH |

OM hariye namaH |

shrii kR^ishhNaaya namaH ||


3 praaNaayaamaH

OM praNavasya parabrahma R^ishhiH | paramaatmaa devataa |

daivii gaayatrii chhandaH | praaNaayaame viniyogaH ||

OM bhuuH | OM bhuvaH | OM svaH | OM mahaH |

OM janaH | OM tapaH | OM satyaM |

OM tatsaviturvareNyaM bhargodevasya dhiimahii

dhiyo yo naH prachodayaat.h ||

punaraachamana
##(Repeat aachamana 2 - given above)##

OM aapojyoti rasomR^itaM brahma bhuurbhuvassuvarom.h ||

##(Apply water to eyes and understand that you are of the nature of Brahman)##


4 sa.nkalpaH


OM shriimaan.h mahaagaNaadhipataye namaH |

shrii gurubhyo namaH | shrii sarasvatyai namaH |

shrii vedaaya namaH | shrii vedapurushhaaya namaH |

ishhTadevataabhyo namaH | kuladevataabhyo namaH |

sthaanadevataabhyo namaH | graamadevataabhyo namaH |

vaastudevataabhyo namaH | shachiipura.ndaraabhyaaM namaH |

umaamaheshvaraabhyaaM namaH | maataapitR^ibhyaaM namaH |

laxmiinaaraayaNaabhyaaM namaH |

sarvebhyo devebhyo namo namaH |

sarvebhyo braahmaNebhyo namo namaH |

yetadkarmapradhaana devataabhyo namo namaH ||
|| avighnamastu ||


sumukhashcha ekada.ntashcha kapilo gajakarNakaH |

laMbodarashcha vikaTo vighnanaasho gaNaadhipaH ||

dhuumraketurgaNaadhyaxo baalachandro gajaananaH |

dvaadashaitaani naamaani yaH paThet.h shruNuyaadapi ||

vidyaaraMbhe vivaahe cha praveshe nirgame tathaa |

sa.ngraame sa.nkaTeshchaiva vighnaH tasya na jaayate ||

##Whoever chants or hears these 12 names of Mahaa GaNapti does not get any obstacles in any of his work.##


shuklaaMbaradharaM devaM shashivarNaM chaturbhujam.h |

prasannavadanaM dhyaayet.h sarva vighnopashaa.ntaye ||


sarvama.ngala maa.ngalye shive sarvaartha saadhike |

sharaNye tryaMbake devii naaraayaNii namo.astute ||


sarvadaa sarva kaaryeshhu naasti teshhaaM ama.ngalaM |

yeshhaaM hR^idistho bhagavaan.h ma.ngalaayatano hariH ||


tadeva lagnaM sudinaM tadeva taaraabalaM cha.ndrabalaM tadeva |

vidyaa balaM daivabalaM tadeva laxmiipateH te.nghri.ayugaM smaraami ||


laabhasteshhaaM jayasteshhaaM kutasteshhaaM paraajayaH |

yeshhaaM indivara shyaamo hR^idayastho janaardanaH ||


vinaayakaM guruM bhaanuM brahmaavishhNumaheshvaraan.h |

sarasvatiiM praNamyaadau sarva kaaryaartha siddhaye ||


shriimad.h bhagavato mahaapurushhasya vishhNoraaGYaaya pravartamaanasya

adya brahmaNo.advitiiya paraardhe vishhNupade shrii shvetavaraaha kalpe

vaivasvata manvantare bhaarata varshhe bharata kha.nDe jaMbuudviipe

daNDakaaraNya deshe godaavaryaa daxiNe tiire kR^ishhNaveNyo uttare

tiire parashuraama xetre (samyukta amerikaa deshe ##St Lewis ## graame

##or Australia ##deshe ##Victoria ## graame bahriinu deshe)

shaalivaahana shake vartamaane vyavahaarike iishvara naama sa.nvatsare

uttara daxiNa aayaNe amuka R^itau amuka mAse amuka paxe

amuka tithau amuka naxatre amuka vAsare sarva graheshhu yathaa raashi

sthaana sthiteshhu satsu yevaM guNavisheshheNa vishishhTaayaaM

shubhapuNyatithau mama aatmana shrutismR^itipuraaNokta phalapraapyarthaM

mama sakuTumbasya xema sthairya aayuraarogya chaturvidha purushhaartha

sidhyarthaM a.ngiikR^ita shrii satyanaaraayaNa vrataa.ngatvena

saMpaadita saamagrayyaa gaNesha varuNa brahma suuryaadi navagraha i.ndraadi

ashhTalokapaal gaNapati chatushhTa devataa puujanapuurvakaM

shrii satyanaaraayaNa priityarthaM yathaa shaktyaa yathaa

militopachaara dravyaiH purushhasuukta shriisuukta puraaNokta mantraishcha

dhyaanaavaahanaadi shhoDashopachaare shrii satyanaaraayaNa puujanaM

tathaa vratokta kathaa shravaNaM cha karishhye ||


idaM phalaM mayaadeva sthaapitaM puratastava |

tena me saphalaavaaptirbhavet.h janmanijanmani||

##(keep fruits in front of the Lord)##


5 shhaDaNga nyaasa

##(Purifying the body -

touching various parts of the body)##


OM yatpurushhaM vyadadhuH katidhaa vyakalpayan.h |

mukhaM kimasya kau baahuu kaavuuruu paadaavuchyete ||

a.ngushhThaabhyaayaaM namaH | ##(touch the thumbs)##

hR^idayAya namaH ||


OM braahmaNosya mukhamaasiit.h baahuu raajanyaH kR^itaH |

uruu tadasya yadvaishyaH pad.hbhyaaM shuudro ajaayata ||

tarjaniibhyAM namaH | ##(touch both fore fingers)##

shirase svAhA ||


OM cha.ndramaa manaso jaataH chaxoH suuryo ajaayata |

mukhaadindrashchaagnishcha praaNaadvaayurajaayata ||

madhyamAbhyAM namaH | ##(touch middle fingers)##

shikhaayai vaushhaT.h ||


naabhyaa aasiidantarixam.h shiirshhNo dyauH samavartata |

padabhyaaM bhuumirdishaH shrotraat.h tathaa lokaa.nga akalpayan.h ||

anAmikAbhyAM namaH | ##(touch ring fingers)##

kavachAya hum.h ||


dhaataa purastaadyamudaajahaara shakraH pravidvaanpradishashchatastraH |

tamevaM vidyaanamR^ita iha bhavati naanyaH panthaa ayanaaya vidyate ||

kanishhThikaabhyaaM namaH | ##(touch little fingers)##

netratrayaaya vaushhaT.h ||


yaGYena yaGYamayajanta devaaH taani dharmaaNi prathamaanyaasan.h |

te ha naakaM mahimaanaH sachante yatra puurve saadhyaaH santi devaaH ||

karatalakarapR^ishhThaabhyaaM namaH | ##(touch palms and over sleeve of hands)##

astrAya phaT.h ||


6 digbandhana

##( show mudras)##


OM bhurbhuvasvarom iti digbandhaH |

##(snap fingers circle head clockwise and clap hands)##


disho badnAmi ||

##(shut off all directions i.e. distractions so that we can concentrate on the Lord)##


7 gaNapati puujaa


aadau nirvighnataasidhyarthaM mahaa gaNapatiM puujanaM karishhye |

OM gaNaanaaM tvaa shaunako ghR^itsamado gaNapatirjagati

gaNapatyaavaahane viniyogaH ||

##(pour water - making a promise)##


OM gaNaanaaM tvaa gaNapatiM aavaamahe |

kaviM kavinaamupama shravastamaM |

jyeshhTharaajaM brahmaNaaM brahmaNaspata |

aanaH shRiNvannuutibhiH siidasaadanaM ||


bhuuH gaNapatiM aavaahayaami |

bhuvaH gaNapatiM aavaahayaami |

svaH gaNapatiM aavaahayaami |

OM bhuurbhuvasvaH mahaagaNapataye namaH |

dhyaayaami | dhyaanaM samarpayaami |


OM mahaa gaNapataye namaH | aavaahanaM samarpayaami |

aasanaM samarpayaami | paadyaM samarpayaami |

arghyaM samarpayaami | aachamaniiyaM samarpayaami |

snaanaM samarpayaami | vastraM samarpayaami |

yaGYopaviitaM samarpayaami | cha.ndanaM samarpayaami |

parimala dravyaM samarpayaami | pushhpaaNi samarpayaami |

dhuupaM samarpayaami | diipaM samarpayaami |

naivedyaM samarpayaami | taambuulaM samarpayaami |

phalaM samarpayaami | daxiNaaM samarpayaami |

aarthikyaM samarpayaami |


OM bhuurbhuvasvaH mahaa gaNapataye namaH |

mantrapushhpaM samarpayaami |

OM bhuurbhuvasvaH mahaa gaNapataye namaH |

pradaxiNaa namaskaaraan.h samarpayaami |

OM bhuurbhuvasvaH mahaa gaNapataye namaH |

chhatraM samarpayaami | chaamaraM samarpayaami |

giitaM samarpayaami || nR^ityaM samarpayaami |

vaadyaM samarpayaami | sarva raajopachaaraan.h samarpayaami ||


|| atha praarthanaa ||

OM vakratuNDa mahaakaaya koTi suurya samaprabha |

nirvighnaM kuru me deva sarva kaaryeshhu sarvadaa ||

OM bhuurbhuvasvaH mahaa gaNapataye namaH | praarthanaaM samarpayaami |


anayaa puujayaa vighnahartaa mahaa gaNapati priiyataam.h ||


8 diipa sthaapanaa


atha devasya vaama bhaage diipa sthaapanaM karishhye |

agninaagni samidhyate kavirgrahapatiryuvaa havyavaat.h juvaasyaH ||

##(light the lamps)##


9 bhuumi praarthanaa

##(open palms and touch the ground)##

mahidyau pR^ithviichana imaM yaGYaM mimixataaM

piprataanno bhariimabhiH ||

10 dhaanya raashi

OM aushhadhaya sa.nvada.nte somena saharaaGYa |

yasmai kR^iNeti braahmaNasthaM raajan.h paarayaamasi ||

##(Touch the grains/rice/wheat)##


11 kalasha sthaapanaa


OM aa kalasheshhu dhaavati pavitre parisi.nchyate

uktairyaGYeshhu vardhate ||

##(keep kalasha on top of rice pile)##

OM imaM me gaNge yamune sarasvatii shutudristomaM sachataa parushhNya |

asiknya marudvR^idhe vitasthayaarjiikiiye shruNuhyaa sushhomaya ||

##(fill kalasha with water)##

OM ga.ndhadvaaraaM dhuraadarshaaM nitya pushhpaM karishhiNiiM |

iishvariM sarva bhuutaanaaM taami hopahvayeshriyaM ||

##(sprinkle in/apply ga.ndha to kalasha)##

OM yaa phaliniiryaa aphalaa apushhpaayaashcha pushhpaaNi |

bRihaspati prasotaasthaano ma.nchatvaM hasaH ||

##(put beetle nut in kalasha)##

OM sahiratnaani daashushhesuvaati savitaa bhagaH |

tambhaagaM chitramiimahe ||

##(put jewels / washed coin in kalasha)##

OM hiraNyaruupaH hiraNya sandrigpaanna paatsyedu hiraNya varNaH |

hiraNyayaat.hpariyonernishhadyaa hiraNyadaadadatthyannamasmai ||

##(put gold / daxina in kalasha)##

OM kaanDaat.h kaanDaat.h paroha.nti parushhaH parushhaH pari evaano duurve

pratanu sahasreNa shatena cha ||

##(put duurva / karika )##

OM ashvatthevo nishadanaM parNevo vasatishkR^ita |

go bhaaja itkilaa sathayatsa navatha puurushhaM ||

##(put five leaves in kalasha)##

OM yuvaasuvaasaH pariiviitaagaat.h sa ushreyaan.h bhavati jaayamaanaH |

taM dhiiraasaH kaavayaH unnaya.nti svaaddhyo svaaddhyo manasaa devaya.ntaH||

##(tie cloth for kalasha)##

OM puurNaadarvi paraapata supuurNaa punaraapaTha |

vasneva vikriiNaavaH ishhamuurjaM shatakR^ito ||

##(copper plate and ashhTadala with ku.nkuM)##


iti kalashaM pratishhThaapayaami ||

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami ||


11 varuNa puujana

##On the second kalasha)##


tatvAyAmi shunaH shepoH varuNa trishhTup.h kalashe

varuNAvAhane viniyogaH ||

OM tatvAyAmi brahmaNA vandamAnastadA shAste yajamAno havirbhiH |

AhelamAno varuNaH bodhyurushaM samAna AyuH pramoshhiH ||

OM bhuurbhuvaHsvaH varuNAya namaH |

cha.ndanaM samarpayAmi ||

##(add to kalasha)##

OM bhuurbhuvaHsvaH | varuNAya namaH |

axatAn.h samarpayAmi ||

## (add to kalasha)##

OM bhuurbhuvaHsvaH | varuNAya namaH |

haridraa kuMkumaM samarpayAmi ||

OM bhuurbhuvaHsvaH | varuNAya namaH |

dhuupaM samarpayAmi ||

OM bhuurbhuvaHsvaH | varuNAya namaH |

diipaM samarpayAmi ||

OM bhuurbhuvaHsvaH | varuNAya namaH |

naivedyaM samarpayAmi ||

OM bhuurbhuvaHsvaH | varuNAya namaH |

sakala raajopachArArthe axataan.h samarpayAmi ||

avate heLo varuNa namobhirava yaGYebhiriimahe havirbhiH |

xayaM namasmabhyaM suraprachetA rAjannenAmsi shishrathaH kR^itAni ||

varuNAya namaH | mantra pushhpaM samarpayaami ||

pradaxiNA namaskaarAn.h samarpayAmi ||

anayA puujayA bhagavaan.h shrii mahaa varuNa priiyatAm.h ||

sakala puujaarthe axataan.h samarpayAmi ||


12 kalasha puujana

##(continue with second kalasha)##


kalashasya mukhe vishhNuH ka.nThe rudraH samaashritaH |

muule tatra sthito brahma madhye maatR^igaNaaH smR^itaaH ||

kuxautu saagaraaH sarve sapta dviipaa vasu.ndharaaH |

R^igvedotha yajurvedaH saamavedohyatharvaNaH ||

a.ngaishcha sahitaaH sarve kalasha.ntu samaashritaaH |

atra gaayatrii saavitrii shaa.nti pushhTikarii tathaa ||

aayaantu deva puujaarthaM abhishhekaartha siddhaye ||


OM sitaasite sarite yatra sa.ngathe tatraaplutaaso divamutpata.nti |

ye vaitanvaM visrajanti dhiiraaste janaaso amR^itattvaM bhajanti ||


|| kalashaH praarthanaaH ||


kalashaH kiirtimaayushhyaM praGYaaM medhaaM shriyaM balaM |

yogyataaM paapahaaniM cha puNyaM vR^iddhiM cha saadhayet.h ||

sarva tiirthamayo yasmaat.h sarva devamayo yataH |

athaH haripriyosi tvaM puurNakuMbhaM namo.astute ||


kalashadevataabhyo namaH |

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami ||


|| mudraa ||

##(Show mudras as you chant )##


nirviishhi karaNaarthe taarxa mudraa | ##(to remove poison)##

amR^iti karaNaarthe dhenu mudraa | ##(to provide nectar - amrit)##

pavitrii karaNaarthe sha.nkha mudraa | ##(to make auspicious)##

sa.nraxaNaarthe chakra mudraa | ##(to protect)##

vipulamaayaa karaNaarthe meru mudraa | ##(to remove maayaa)##


13 sha.nkha puujana

##(pour water from kalasha to sha.nkha

add ga.ndha flower)##


sha.nkhaM cha.ndraarka daivataM madhye varuNa devataaM |

pR^ishhThe prajaapatiM vi.ndyaad.h agre ga.ngaa sarasvatiiM ||

tvaM puraa saagarotpanno vishhNunaa vidhR^itaH kare |

namitaH sarva devaishcha paaJNchajanyaM namo.astute ||


paaJNchajanyaaya vidmahe | paavamaanaaya dhiimahi |

tanno sha.nkhaH prachodayaat.h ||


sha.nkha devataabhyo namaH |

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami||


14 gha.nTaarchanaa

##(Pour drops of water from sha.nkha on top of the bell

apply ga.ndha flower)##


aagamaarthantu devaanaaM gamanaarthantu raaxasaaM |

kuru gha.nTaaravaM tatra devataavaahana laa.nchhanaM ||

GYaanatho.aGYaanatovaapi kaa.nsya gha.nTaan.h navaadayet.h |

raaxasaanaaM pishaachanaaM taddeshe vasatirbhavet.h |

tasmaat.h sarva prayatnena gha.nTaanaadaM prakaarayet.h |


gha.nTa devataabhyo namaH |

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami ||


##(Ring the gha.nTaa)##


15 aatmashuddhi

##( Sprinkle water from sha.nkha

on puujaa items and devotees)##


apavitro pavitro vaa sarva avasthaa.ngatopi vaa |

yaH smaret.h pu.nDariikaaxaM saH baahyaabhya.ntaraH shuchiH ||


16 navagraha ashhTa evaM chaturdala devataa puujana


|| navagraha devataa puujana ||

##(begin at east go clockwise)##


aakR^ishhNenaaN^giiraso hiraNyastupaH savitaa trishhTup.h

suryaavaahane viniyogaH ||

hiraNyayena savitaaraten.h devo yaati bhuvanaani pashyan.h

suuryaaya namaH | suuryaM aavaahayaami ||


aapyaayasveti gautamaH somo gaayatri

chandraavaahane viniyogaH ||

OM aapyaayasvasametute vishvataH somavR^ishhNaM

bhavavaajasyasanghade sa.nghade

cha.ndraaya namaH | chandraM aavaahayaami ||


agni muurdha viruupaaN^gaarako gaayatri

aN^gaarakaavaahane viniyogaH ||

OM agnimuurdhaadivaH kakuthpatiH prativyaayaM

aapaaM retaa.nsi ji.nvati

aN^gaarakaaya namaH | a.ngaarakaM aavaahayaami ||


udbhuddadvaM saumyo budhaH trishhTup.h

budhaavaahane viniyogaH ||

OM udbhuddadvaM samanasaH sakhaayaH

samagni vi.ndvaM bahavaH saniilaH

dadhikraamagni mashasa.ncha deviimi.ndravato

vasanihvayevaH

budhaaya namaH | budhaM aavaahayaami ||


bR^ihaspate ghR^itsamadho bR^ihaspatitrishhTup.h

bR^ihaspatyaavaahane viniyogaH ||

bR^ihaspate athiyadaryo arhaadyumadvibhaati kR^itumajjaneshhu

yaddhidayashchavaasa rata prajaatatadasmaasudraviNaM dehi chitraM

bR^ihaspataye namaH | bR^ihaspatiM aavaahayaami ||


shukraa.nte bhaaradvaajaH shukraH trishhTup.h

shukraavaahane viniyogaH ||

OM shukraa.nte anyadya jatante anyadvishurushhe ahani daurivaasi

vishvahimaayaa avasi svaadhvo bhadrate puushannihiraatirastu

shukraaya namaH | shukraM aavaahayaami ||


shamagniririMbiraH shanaishchara ushhNik.h

kanyaavaahaane viniyogaH ||

OM shamagniraagnibhiH karashchanna tapatu suuryaH

shaMvaato vaatvarapaa apasR^idhaH

shanaishcharaaya namaH | shanaishcharaM aavaahayaami ||


kayaano vaamadevo raahurgayatri raahvaahane viniyogaH ||

OM kayaanaashitra aabhuuva duuthi sadaavR^idhaH sakhaa

kayaashachishhTayaa vR^ithaa

raahave namaH | raahuM aavaahayaami ||


ketuM kR^iNvan.h madhushcha.ndaH keturgaayatri

ketvaavaahane viniyogaH ||

OM ketu kR^iNvan.h ketave peshomarya aapeshase

samushhaD.hbhirajaayataH

ketave namaH | ketuM aavaahayaami ||


|| ashhTadala devataa puujana ||


OM i.ndraaya namaH | agnaye namaH |

yamaaya namaH | naiR^itaye namaH |

varuNaaya namaH | vaayave namaH |

somaaya namaH | iishaanaaya namaH |


|| chaturdala devataa ||


OM gaNapataye namaH | OM durgaayai namaH |

OM xetrapaalaaya namaH | OM vasoshhpataye namaH |


ravyaadi navagraha ashhTadala chaturdaleshhu sthita sarvadevataabhyo namaH ||

dhyaayaami dhyaanaM samarpayaami |

aavaahanaM samarpayaami |

aasanaM samarpayaami |

paadyaM samarpayaami |

arghyaM samarpayaami |

aachamanaM samarpayaami |

snaanaM samarpayaami |

vastraM samarpayaami |

yaGYopaviitaM samarpayaami |

ga.ndhaM dhuupaM diipaM samarpayaami |

naivedyaM samarpayaami |

mantrapushhpaM samarpayaami |

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami ||


yasya smR^ityaacha naamnoktyaa tapaH puujaa kriyaadishhu |

nuunaM saMpuurNataaM yaadi sadyo va.nde tamachyutaM ||

##All mistakes in our tapa, puujaa or kriyaa are removed and

we are purified by thinking of or uttering the name 'Achyut'.##


anayaa puujayaa navagrahaadi devataa priiyataam.h ||


17 shhaT.h paatra puujaa

##( put tulasi leaves or axatAs in empty vessels)##


vaayavye arghyaM |

naiR^itye paadyaM |

iishaanye aachamaniiyaM |

aagneye madhuparkaM |

puurve snaaniyaM |

pashchime punaraachamanaM |


18 paJNchaamR^ita puujaa

##( put tulasi leaves or axataas in vessels )##


xiire somaaya namaH | ##(keep milk in the centre)##

dadhini vaayave namaH | ##(curd facing east )##

ghR^ite ravaye namaH | ##(Ghee to the south)##

madhuni savitre namaH | ##( Honey to west )##

sharkaraayaaM vishvebhyo devebhyo namaH | ##( Sugar to north)##


19 dvaarapaalaka puujaa


puurvadvaare dvaarashriyai namaH |

jayaaya namaH | vijayaaya namaH |

daxiNadvaare dvaarashriyai namaH |

na.ndaaya namaH | suna.ndaaya namaH ||

pashchimadvaare dvaarashriyai namaH |

balaaya namaH | prabalaaya namaH ||

uttaradvaare dvaarashriyai namaH |

kumudaaya namaH | kumudaaxaaya namaH ||


madhye nava ratnakhachita divya si.nhaasanasyopari

shrii satyanaaraayaNa svaamine namaH ||

dvaarapaalaka puujaaM samarpayaami ||


20 piiTha puujaa

piiThasya adhobhaage aadhaara shaktyai namaH || kuurmaaya namaH ||

daxiNe xiirodadhiye namaH | si.nhaaya namaH ||

si.nhaasanasya aagneya koNe varaahaaya namaH ||

naiR^itya koNe GYaanaaya namaH ||

vaayavya koNe vairaagyaaya namaH ||

iishaanya koNe aishvaryaaya namaH ||

puurva dishe dharmaaya namaH ||

daxiNa dishe GYaanaaya namaH ||

pashchima dishe vairaagyaaya namaH ||

uttara dishe anaishcharaaya namaH ||

piiTha maddhye muulaaya namaH ||

naalaaya namaH ||

patrebhyo namaH ||

kesarebhyo namaH ||

karNikaayai namaH ||

karNikaa madhye saM sattvaaya namaH ||

raM rajase namaH || taM tamase namaH ||


suuryamaNDalaaya namaH ||

suuryamaNDalaadhipataye brahmaNe namaH ||

somamaNDalaaya namaH ||

somamaNDalaadhipataye vishhNave namaH ||

vahnimaNDalaaya namaH ||

vahnimaNDalaadhipataye iishvaraaya namaH ||


shrii satyanaaraayaNaaya namaH | piiTha puujaaM samarpayaami ||


21 digpaalaka puujaa

##(Start from east of kalasha or deity)##

i.ndraaya namaH ||

agnaye namaH ||

yamaaya namaH ||

naiR^itaye namaH ||

varuNaaya namaH ||

vaayavye namaH ||

kuberaaya namaH ||

iishaanaaya namaH ||


iti digpaalaka puujaaM samarpayaami ||


22 praaNa pratishhTha

##(hold flowers/axata in hand)##

dhyAyet.h satyam.h guNAtiitaM guNatraya samanvitaM

lokanAthaM trilokeshaM kaustubhAbharaNaM harim.h |

niilavarNaM piitavAsaM shriivatsa padabhuushhitaM

gokulAnandaM brahmAdhyairapi puujitam.h ||


##(hold flowers/axataa in hand)##

OM asya shrii praaNa pratishhThaapana mahaa ma.ntrasya

brahmaa vishhNu maheshvaraa R^ishhayaH

R^ig.hyajursaamaatharvaaNi chhandaa.nsi praaNa shaktiH

paraa devataa aaM biijaM hriiM shaktiH kroM kiilakaM

asyaaM muurtau praaNa pratishhTha siddhyarthe jape viniyogaH ||


|| karanyaasaH ||


aaM a.ngushhThaabhyaaM namaH ||

hriiM tarjaniibhyaaM namaH ||

krauM madhyamaabhyaaM namaH ||

aaM anaamikaabhyaaM namaH ||

hriiM kanishhThikaabhyaaM namaH ||

krauM karatalakarapR^ishhThaabhyaaM namaH ||

|| aN^ganyaasaH ||

aaM hR^idayaaya namaH ||

hriiM shirase svaahaa ||

krauM shikhaayai vaushhaT.h ||

aaM kavachaaya huM ||

hriiM netratrayaayavaushhaT.h ||

krauM astraaya phaT.h ||

bhuurbhuvasvaroM ||

aaM hriiM krauM krauM hriiM aaM

ya ra la va sha shha sa ha

OM ahaM saH sohaM sohaM ahaM saH |

asyaaM muurte praaNaH tishhTha.ntuH

asyaaM muurte jiivaH tishhThantu

asyaaM muurte sarvendriyaaNi manastvat.h chaxuH

shrota jihvaa gR^ihNa vaakvaaNi paadapaayopasthani

praaNa apaana vyaana udaana samaana atraagatya

sukhaM sthiraM tishhThantu svaahaa.


asuniite punarasmaasu chaxuvaH punarpraaNamihiino

dehibhogaM joxaxema suuryamuchcharantaM manumate

mR^IDayaana svasti amR^itaM vai praaNaH amR^itamaapaH praaNaaneva

yathaa sthaanaM upahvayet.h ||


svaamin.h sarva jagannaatha yaavatpuujaavasaanakaM

taavatva priitibhaavena bimbesmin.h kalashesmin.h

pratimaayaaM sannidhiM kuru ||


23 dhyaanaM


OM OM ##(repeat 15 times)##

OM shaa.ntaakaaraM bhujagashayanaM padmanaabhaM sureshaM

vishvaadhaaraM gaganasadR^ishaM meghavarNaM shubhaa.ngam.h |

laxmiikaantaM kamalanayanaM yogihR^iddhayaanagamyaM

va.ndevishhNuM bhavabhayaharaM sarvalokaikanaatham.h ||


24 aavaahanaM

##( hold flowers in hand)##


AUM sahasrashiirshhaa purushhaH sahasraaxaH sahasrapaat.h |

sa bhuumiM vishvato vR^itvaa atyatishhThad.hdashaaN^gulam.h ||


aagachchha devadevesha tejoraashe jagatpate |

kriyamaaNaaM mayaa puujaaM gR^ihaaNa surasattame ||


OM hiraNyavarNaaM hariNiiM suvarNarajatasrajaam.h |

chandraaM hiraNmayiiM laxmiiM jaatavedo mamaavaha ||


shrii laxmii sahita shrii satyanaaraayaNaaya

saa.ngaaya saparivaaraaya saayudhaaya

sashaktikaaya namaH |


shrii laxmii sahita shriisatyanaaraayaNaM saa.ngaM

saparivaaraM saayudhaM sashaktikaM aavaahayaami ||

##(offer flowers to Lord)##


aavaahito bhava | sthaapito bhava | sannihito bhava |

sanniruddho bhava | avakuNThitho bhava | supriito bhava |

suprasanno bhava | sumukho bhava | varado bhava |

prasiida prasiida ||

##(show mudras to Lord)##


25 aasanaM


purushha evedagaM sarvam.h yad.hbhuutaM yachchha bhavyam.h |

utaamR^itatvasyeshaanaH yadannenaatirohati ||


naanaa ratna samaayuktaM kaartasvara vibhushhitam.h |

aasanaM devadevesha priityarthaM pratigR^ihyataam.h ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | aasanaM samarpayaami ||

##(offer flowers/axathaas)##


taaM ma aavaha jaatavedo laxmiimanapagaaminiim.h |

yasyaaM hiraNyaM vindeyaM gaamashvaM purushhaanaham.h ||


26 paadyaM

##(offer water)##


etaavaanasya mahimaa ato jyaayaaga.nshcha puurushhaH |

paado.asya vishvaa bhuutaani tripaadasyaamR^itaM divi ||


gaN^gaadi sarva tiirthebhyo mayaa praarthanayaa hR^itam.h |

toyame tat.h sukha sparshaM paadyarthaM pratigR^ihyataam.h ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | pAdoyo pAdyaM samarpayAmi ||


ashvapuurvaaM rathamadhyaaM hastinaadapramodiniim.h |

shriyaM deviimupahvaye shriirmaa devii jushhataam.h ||

paadoyo paadyaM samarpayaami ||


27 arghyaM

##(offer water)##


tripaaduurdhva udaitpurushhaH paado.asyehaabhavaatpunaH |

tato vishvaN^vyakraamat.h saashanaanashane abhi ||


namaste devadevesha namaste dharaNii dhara |

namaste kamalaakaa.nta gR^ihaaNaarghyaM namo.astute ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | arghyam samarpayAmi ||


kaa.nsosmi taaM hiraNyapraakaaraamaardraaM jvalantiiM tR^iptaaM tarpayantiim.h |

padmesthitaaM padmavarNaaM taamihopahvaye shriyam.h ||

arghyaM samarpayaami ||


28 aachamaniiyaM

##(offer water or axathaa/ leave/flower)##


tasmaadviraaDajaayata viraajo adhi puurushhaH |

sa jaato atyatichyata pashchaad.hbhuumitatho puraH ||


karpuura vaasitaM toyaM mandaakinyaH samaahR^itam.h |

aachamyataaM jagannaatha mayaadhattaM hi bhaktithaH ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | AchamaniiyaM samarpayAmi ||


chandraaM prabhaasaaM yashasaa jvala.ntiiM shriyaM loke devajushhTaamudaaraam.h |

taaM padminiimiiM sharaNamahaM prapadye.alaxmiirme nashyataaM tvaaM vR^iNe ||

aachamaniiyaM samarpayaami ||


29snaanaM


yatpurushheNa havishhaa devaa yaGYamatanvata |

vasanto asyaasiidaajyam.h griishhma idhmashsharaddhaviH ||


gaN^gaacha yamunaashchaiva narmadaashcha sarasvatii |

taapi payoshhNi revacha taabhyaH snaanaarthamaahR^itaM ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | malApakarsha snAnaM samarpayAmi ||


aadityavarNe tapaso.adhijaato vanaspatistava vR^ixo.atha bilvaH |

tasya phalaani tapasaanudantumaayaantaraayaashcha baahyaa alaxmiiH ||


29\.1 paJNchaamR^ita snaanaM

29\.1\.1 paya snaanaM ##(milk bath)##


OM aapyaaya sva svasametute

vishvataH somavR^ishhNyaM bhavaavaajasya sangadhe ||


surabhestu samutpannaM devAnAM api durlabham.h |

payo dadhAmi devesha snaanaarthaM pratigR^ihyatAm.h ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | payaH snaanaM samarpayAmi ||

payaH snaanaana.ntara shuddhodaka snaanaM samarpayaami ||

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami ||


29\.1\.2 dadhi snaanaM ##(curd bath)##


OM dadhikraavaNo akaarishhaM jishhNorashvasyavaajinaH |

surabhino mukhaakarat.h praaNa aayu.nshhitaarishhat.h ||


chandra manDala samkAshaM sarva deva priyaM hi yat.h |

dadhi dadAmi devesha snaanaarthaM pratigR^ihyatAm.h ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | dadhi snaanaM samarpayaami ||

dadhi snaanaana.ntara shuddhodaka snaanaM samarpayaami ||

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami ||


29\.1\.3 ghR^ita snaanaM ##(ghee bath)##


OM ghR^itaM mimixe ghR^itamasya yonirghR^ite shrito ghR^itaMvasyadhaama

anushhThadhamaavaha maadayasva svaahaakR^itaM vR^ishhabha vaxihavyaM ||


AjyaM surAnAM AhAraM AjyaM yaGYeya pratishhThitam.h |

AjyaM pavitraM paramaM snAnaarthaM pratigR^ihyatA ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | ghR^ita snaanaM samarpayaami ||

ghR^ita snaanaana.ntara shuddhodaka snaanaM samarpayaami ||

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami ||


29\.1\.4 madhu snaanaM ##(honey bath)##


OM madhuvaataa R^itaayathe madhuxara.nti sindhavaH maadhvinaH

sa.ntoshhvadhiiH

madhunakta muthoshhaso madhumatvaarthivaM rajaH madhudyau rastunaH pita

madhumaanno vanaspatirmadhumaaM astu suuryaH maadhviirgaavo bhava.ntunaH ||


sarvaushhadhi samutpannaM piiyushha sadR^ishaM madhu |

snAnartante mayA dattaM gR^ihANa parameshvara ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | madhu snaanaM samarpayaami ||

madhu snaanaana.ntara shuddhodaka snaanaM samarpayaami ||

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami ||


29\.1\.5 sharkaraa snaanaM ##(sugar bath)##


OM svaaduH pavasya divyaaya janmane svaadudarindraaya suhaviitu naamne |

svaadurmitraaya varuNaaya vaayave bR^ihaspataye madhumaa adaabhyaH ||


ixu danDAt.h samutpannaa rasyasnigdha tarA shubhA |

sharkareyaM mayA dattA snaanaarthaM pratigR^ihyatAm ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | sharkaraa snaanaM samarpayaami ||

sharkaraa snaanaana.ntara shuddhodaka snaanaM samarpayaami ||

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami ||


29\.2 ga.ndhodaka snaanaM ##(Sandlewood water bath)##


OM ga.ndhadvaaraaM duraadharshaaM nitya pushhpaaM kariishhiNiiM |

iishvariiM sarva bhuutaanaaM taami hopa vhayeshriyaM ||


hari cha.ndana saMbhuutaM hari priiteshcha gauravaat.h |

surabhi priya govinda ga.ndha snaanaaya gR^ihyataaM ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | ga.ndhodaka snaanaM samarpayaami ||

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami ||


29\.3 abhya.nga snaanaM ##(Perfumed Oil bath)##


OM kanikradajvanushaM prabhruvaana. iyathirvaachamariteva naavaM |

suma.ngalashcha shakune bhavaasi maatvaa kaachidabhibhaavishvyaa vidata ||


abhya.ngaarthaM mahiipaala tailaM pushhpaadi saMbhavaM |

suga.ndha dravya saMmishraM sa.ngR^ihaaNa jagatpate ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | abhya.nga snaanaM samarpayaami.

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami ||


29\.4 a.ngodvartanakaM ##(To clean the body)##


a.ngodvartanakaM deva kastuuryaadi vimishritaM |

lepanaarthaM gR^ihaaNedaM haridraa ku.nkumairyutaM ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | a.ngodvartanaM samarpayaami ||

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami ||


29\.5 ushhNodaka snaanaM ##(Hot water bath)##


naanaa tiirthaadaahR^itaM cha toyamushhNaM mayaakR^itaM |

snaanaarthaM cha prayashchame sviikurushva dayaanidhe ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | ushhNodaka snaanaM samarpayaami ||

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami ||


29\.6 shuddhodaka snaanaM ##(Pure water bath)

sprinkle water all around##


OM aapohishhTaa mayo bhuvaH | taana uurje dadhaatana |

maheraNaaya chaxase | yovaH shivatamorasaH tasyabhaajayate hanaH |

ushatiiriva maataraH | tasmaa ara.ngamaamavo | yasya xayaaya ji.nvadha |

aapojana yathaa chanaH ||


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | shuddhodaka snaanaM samarpayaami ||

sakala puujaarthe axataan.h samarpayaami ||

##(after sprinkling water around throw one tulasi leaf to the north)##


30 mahaa abhishhekaH##
( Sound the bell pour water from kalasha)##
30\.1 purushha suukta
AUM sahasrashiirshhaa purushhaH sahasraaxaH sahasrapaat.h |
sa bhuumiM vishvato vR^itvaa atyatishhThad.hdashaaN^gulam.h || 1||
purushha evedagaM sarvam.h yad.hbhuutaM yachchha bhavyam.h |
utaamR^itatvasyeshaanaH yadannenaatirohati || 2||
etaavaanasya mahimaa ato jyaayaaga.nshcha puurushhaH |
paado.asya vishvaa bhuutaani tripaadasyaamR^itaM divi || 3||
tripaaduurdhva udaitpurushhaH paado.asyehaabhavaatpunaH |
tato vishvaN^vyakraamat.h saashanaanashane abhi || 4||
tasmaadviraaDajaayata viraajo adhi puurushhaH |
sa jaato atyatichyata pashchaad.hbhuumitatho puraH || 5||
yatpurushheNa havishhaa devaa yaGYamatanvata |
vasanto asyaasiidaajyam.h griishhma idhmashsharaddhaviH || 6||
saptaasyaasan.h paridhayaH trissapta samidhaH kR^itaaH |
devaa yadyaGYaM tanvaanaaH abadhnanpurushhaM pashum.h |
taM yaGYaM barhishhi prauxan.h purushhaM jaatamagrataH |
tena devaa ayajanta saadhyaa R^ishhayashcha ye || 7||
tasmaadyaGYaatsarvahutaH saMbhR^itaM pR^ishhadaajyam.h |
pashuuga.Nstaaga.nshchakre vaayavyaan.h aaraNyaan.h graamyaashchaye || 8||
tasmaadyaGYaatsarvahutaH R^ichaH saamaani jaGYire |
chhandaa.Ngasi jaGYire tasmaat.h yajustasmaadajaayata || 9||
tasmaadashvaa ajaayanta ye ke chobhayaadataH |
gaavo ha jaGYire tasmaat.h tasmaajjaataa ajaavayaH || 10||
yatpurushhaM vyadadhuH katidhaa vyakalpayan.h |
mukhaM kimasya kau baahuu kaavuuruu paadaavuchyete || 11||
braahmaNosya mukhamaasiit.h baahuu raajanyaH kR^itaH |
uruu tadasya yadvaishyaH pad.hbhyaaM shuudro ajaayata || 12||
cha.ndramaa manaso jaataH chaxoH suuryo ajaayata |
mukhaadindrashchaagnishcha praaNaadvaayurajaayata || 13||
naabhyaa aasiidantarixam.h shiirshhNo dyauH samavartata |
padabhyaaM bhuumirdishaH shrotraat.h tathaa lokaa.nga akalpayan.h || 14||
vedaahametaM purushhaM mahaantam.h
aadityavarNaM tamasastu paare |
sarvaaNi ruupaaNi vichitya dhiiraH
naamaani kR^itvaa.abhivadan.h yadaaste || 15||
dhaataa purastaadyamudaajahaara
shakraH pravidvaanpradishashchatastraH |
tamevaM vidyaanamR^ita iha bhavati
naanyaH panthaa ayanaaya vidyate || 16||
yaGYena yaGYamayajanta devaaH
taani dharmaaNi prathamaanyaasan.h |
te ha naakaM mahimaanaH sachante
yatra puurve saadhyaaH santi devaaH || 17||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | purushhasuukta snaanaM samarpayaami. ||
30\.1 shrii suukta
hiraNyavarNaaM hariNiiM suvarNarajatasrajaam.h |
chandraaM hiraNmayiiM laxmiiM jaatavedo mamaavaha || 1||
taaM ma aavaha jaatavedo laxmiimanapagaaminiim.h |
yasyaaM hiraNyaM vindeyaM gaamashvaM purushhaanaham.h || 2 ||
ashvapuurvaaM rathamadhyaaM hastinaadapramodiniim.h |
shriyaM deviimupahvaye shriirmaa devii jushhataam.h || 3 ||
kaa.nsosmi taaM hiraNyapraakaaraamaardraaM jvalantiiM tR^iptaaM tarpayantiim.h |
padmesthitaaM padmavarNaaM taamihopahvaye shriyam.h || 4 ||
chandraaM prabhaasaaM yashasaa jvala.ntiiM shriyaM loke devajushhTaamudaaraam.h |
taaM padminiimiiM sharaNamahaM prapadye.alaxmiirme nashyataaM tvaaM vR^iNe || 5 ||
aadityavarNe tapaso.adhijaato vanaspatistava vR^ixo.atha bilvaH |
tasya phalaani tapasaanudantumaayaantaraayaashcha baahyaa alaxmiiH || 6 ||
upaitu maaM devasakhaH kiirtishcha maNinaa saha |
praadurbhuuto.asmi raashhTresminkiirtimR^iddhiM dadaatu me || 7 ||
xutpipaasaamalaaM jyeshhThaamalaxmiiM naashayaamyaham.h |
abhuutimasamR^iddhiM cha sarvaaM nirNudame gR^ihaat.h || 8 ||
gandhadvaaraaM duraadharshhaaM nityapushhTaaM kariishhiNiim.h |
IshvariiM sarvabhuutaanaaM taamihopahvaye shriyam.h || 9 ||
manasaH kaamamaakuutiM vaachaH satyamashiimahi |
pashuunaaM ruupamannasya mayi shriiH shrayataaM yashaH || 10 ||
kardamena prajaabhuutaamayi sambhavakardama |
shriyaM vaasaya me kule maataraM padmamaaliniim.h || 11 ||
aapaH sR^ijantu snigdhaani chikliitavasame gR^ihe |
nichadeviiM maataraM shriyaM vaasaya me kule || 12 ||
aardraaM pushhkariNiiM pushhTiM suvarNaaM hemamaaliniim.h |
suuryaaM hiraNmayiiM laxmiiM jaatavedo ma aavaha || 13 ||
aardraaM yaHkariNiiM yashhTiM piN^galaaM padmamaaliniim.h |
chandraaM hiraNmayiiM laxmiiM jaatavedo ma aavaha || 14 ||
taaM ma aavaha jaatavedo laxmiimanapagaaminiim.h |
yasyaaM hiraNyaM prabhuutaM gaavodaasyoshvaanvindeyaM purushhaanaham.h || 15 ||
yaH shuchiH prayato bhuutvaa juhuyaadaajyamanvaham.h |
suuktaM paJNchadasharchaM cha shriikaamaH satataM japet.h || 16 ||
padmaanane padma uuruu padmaaxii padmasambhave |
tanmebhajasi padmaaxii yena saukhyaM labhaamyaham.h || 17 ||
ashvadaayii godaayii dhanadaayii mahaadhane |
dhanaM me jushhataaM devii sarvakaamaa.nshcha dehi me || 18 ||
padmaanane padmavipadmapatre padmapriye padmadalaayataaxi |
vishvapriye vishvamanonukuule tvatpaadapadmaM mayi sa.nnidhatsva || 19 ||
putrapautraM dhanaM dhaanyaM hastyashvaadigaveratham.h |
prajaanaaM bhavasi maataa aayushhmantaM karotu me || 20 ||
dhanamagnirdhanaM vaayurdhanaM suuryo dhanaM vasuH |
dhanamindro bR^ihaspatirvaruNaM dhanamastu te || 21 ||
vainateya somaM piba somaM pibatu vR^itrahaa |
somaM dhanasya somino mahyaM dadaatu sominaH || 23 ||
na krodho na cha maatsaryaM na lobho naashubhaa matiH | |
bhavanti kR^itapuNyaanaaM bhaktaanaaM shriisuuktaM japet.h || 24 ||
sarasijanilaye sarojahaste dhavalataraa.nshukagandhamaalyashobhe |
bhagavati harivallabhe manoGYe tribhuvanabhuutikari prasiida mahyam.h || 25 ||
vishhNupatniiM xamaadeviiM maadhaviiM maadhavapriyaam.h |
laxmiiM priyasakhiiM deviiM namaamyachyutavallabhaam.h || 26 ||
mahaalaxmii cha vidmahe vishhNupatnii cha dhiimahi |
tanno laxmiiH prachodayaat.h || 27 ||
shriivarchasvamaayushhyamaarogyamaavidhaachchhobhamaanaM mahiiyate |
dhaanyaM dhanaM pashuM bahuputralaabhaM shatasa.nvatsaraM diirghamaayuH || 28 ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | shrii suukta snAnaM samarpayAmi ||

30\.3 vishhNu suukta

ato devaa avantu no yato vishhNurvichakrame |
p.rthivyaaH sapta dhaamabhiH ||
idaM vishhNurvichakrame tredhaa nidadhe padaM |
samuuhvayam.h asya paaMsure ||
triiNi triiNi paadaa vichakrame vishhNurgopaa adaabhyaH |
ato dharmaaNi dhaarayan.h ||
viShNoH karmaaNi pashyatayo yeto vrataani paspashe |
indrasya yujyaH sakhaa ||
tad.h viShNoH paramaM padaM sadaa pashyanti suurayaH |
diviiva chaxuraatatam.h ||
tad.h vipraaso vipanyavo jaag.rvaaMsaH samindhate |
viShNor yat paramaM padaM ||
devasya tvA savituH prasaveshvinorbhAhubhyAM puushhNyo hastaabhyaam.h
agnestejasaa suuryashcha archasendrasyaM indriyenaabhishiJNchAmi ||
balAya shriyai yashasennaadhyAya amrutAbhishheko astu |
shaantiH pushhTiH tushhTiH cha astu ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | mahaa abhishheka snAnaM samarpayAmi ||

31 pratishhThaapana
OM namo satyanaaraayaNaaya || ##(Repeat 12 times)##
OM tadustu mitraa varuNaa tadagne samyorashmabhyamidamestushastaM |
ashiimahi gaaDhamuta pratishhThaaM namo dive brahate saadhanaaya ||
OM grihaavai pratishhThaasuuktaM tat.h pratishhTita tamayaa vaachaa |
shaM stavyaM tasmaadyadyapiduura iva pashuun.h labhate gR^ihaanevai ||
naanaajigamishati grihaahi pashuunaaM pratishhTha pratishhThaa
OM shrii satyanaaraayaNaaya saa.ngaaya saparivaaraaya saayudhaaya
sashaktikaaya namaH | shrii satyanaaraayaNaM saa.ngaM saparivaaraM
saayudhaM sashaktikaM aavaahayaami ||
shrii laxmii sahita shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||
supratishhThamastu ||
32 vastra
##(offer two pieces of cloth for the Lord)##
OM taM yaGYaM barhishhi prauxan.h purushhaM jaatamagrataH |
tena devaa ayajanta saadhyaa R^ishhayashcha ye ||
OM upaitu maaM devasakhaH kiirtishcha maNinaa saha |
praadurbhuuto.asmi raashhTresminkiirtimR^iddhiM dadaatu me ||
tapta kAnchana samkAshaM piitAmbaraM idaM hare |
samgR^ihANa jagannAtha satyanaaraayaNa namo.astute ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | vastrayugmaM samarpayaami ||
33 shrii mahaa laxmii puujaa
33\.1 ka.nchukii
navaratnaabhirdadhaaM sauvarNaishchaiva ta.ntubhiH |
nirmitaaM ka.nchukiiM bhaktyaa gR^ihaaNa parameshvarii ||
OM shrii mahaa laxmyai namaH| ka.nchukiiM samarpayaami ||
33\.2 kaNTha suutra
maa.ngalya ta.ntumaNibhiH muktaishchaiva viraajitaM |
sauma.ngallyaabhivR^idhyarthaM ka.nThasuutraM dadaamite ||
OM shrii mahaa laxmyai namaH | ka.nThasuutraM samarpayaami ||

33\.3 taaDapatraaNi
taaDapatraaNi divyaaNi vichitraaNi shubhaani cha |
karaabharaNayuktaani maatastatpratigR^ihyataaM ||
OM shrii mahaa laxmyai namaH taaDapatraaNi samarpayaami ||
33\.4 haridraa
haridraa ra.njite devii sukha saubhaagya daayinii |
haridraa.nte pradaasyaami gR^ihaaNa parameshvari ||
OM shrii mahaa laxmyai namaH | haridraa samarpayaami ||

33\.5 ku.nkuma

ku.nkumaM kaamadaaM divyaM kaaminii kaama saMbhavaM |
ku.nkumaM kaamadaaM divyaM kaaminii kaama saMbhavaM |
ku.nkumaarchite devii saubhaagyaarthaM pratigR^ihyataaM ||
OM shrii mahaa laxmyai namaH | ku.nkumaM samarpayaami ||
33\.6 kajjala
suniila bhramaraabhasaM kajjalaMnetra maNDanaM |
suniila bhramaraabhasaM kajjalaM netra maNDanaM |
mayaadattamidaM bhaktyaa kajjalaM pratigR^ihyataaM ||
OM shrii mahaa laxmyai namaH | kajjalaM samarpayaami ||
33\.7 si.nduura
vidyut.h kR^ishaaNu sa.nkaashaM japaa kusumasannibhaM |
sinduura.nte pradaasyaami saubhaagyaM dehi me chiraM ||
OM shrii mahaa laxmyai namaH | sinduuraM samarpayaami ||
33\.8 naanaa aabharaNaM
svabhaavaa sundaraa.ngi tvaM naanaa ratna yutaani cha |
bhuushhaNaani vichitraaNi priityarthaM pratigR^ihyataaM ||
OM shrii mahaa laxmyai namaH | naanaa aabharaNaani samarpayaami ||
33\.9 naanaa parimala dravya
naanaa sugandhikaM dravyaM chuurNiikR^itya prayatnataH |
dadaami te namastubhyaM priityarthaM pratigR^ihyataaM ||
OM shrii mahaa laxmyai namaH | naanaa parimala dravyaM samarpayaami ||
34 yaGYopaviita
tasmaadyaGYaatsarvahutaH saMbhR^itaM pR^ishhadaajyam.h |
pashuuga.Nstaaga.nshchakre vaayavyaan.h aaraNyaan.h graamyaashchaye ||
xutpipaasaamalaaM jyeshhThaamalaxmiiM naashayaamyaham.h |
abhuutimasamR^iddhiM cha sarvaaM nirNudame gR^ihaat.h ||
brahmaa vishhNu maheshashcha nirmitaM brahmasuutrakaM |
yaGYopaviitaM taddaanaat.h priiyataaM kamalaapatiH ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | yaGYopaviitaM samarpayaami ||
35 aabharaNaM hasta bhuushhaNaM
gR^ihNa naanaabharaNaani satyanaaraayaNe nirmitaani |
lalaaTa ka.nThottama karNa hasta nitamba hastaa.nguli bhuushhaNaani ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | aabharaNaani samarpayaami ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | hasta bhuushhaNaM samarpayAmi ||
36 ga.ndha
tasmaadyaGYaatsarvahutaH R^ichaH saamaani jaGYire |
chhandaa.Ngasi jaGYire tasmaat.h yajustasmaadajaayata ||
gandhadvaaraaM duraadharshhaaM nityapushhTaaM kariishhiNiim.h |
IshvariiM sarvabhuutaanaaM taamihopahvaye shriyam.h ||
gaurochana cha.ndana devadaaru karpuura kR^ishhNaagaru naagaraaNi |
kastuurikaa kesara mishritaani yathochitaM satyamayaarpitaani ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | ga.ndhaM samarpayaami ||
37 naanaa parimala dravya
OM ahiraiva bhogyeH paryeti baahuM jaayaa hetiM paribhaadamaanaH |
hastaGYo vishvaavayunaani vidvaan.hpumaaspramaa.nsaM paripaatu vishvataH ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | naanaa parimala dravyaM samarpayaami ||
38 axata
tasmaadashvaa ajaayanta ye ke cho bhayaadataH |
gaavo ha jaGYire tasmaat.h tasmaajjaataa ajaavayaH ||
manasaH kaamamaakuutiM vaachaH satyamashiimahi |
pashuunaaM ruupamannasya mayi shriiH shrayataaM yashaH ||
shveta tuNDala sa.nyuktAn.h kumkumena virAjitAn.h |
axatAn.h gR^ihyatAM deva nArAyaNa namo.astute ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | axataan.h samarpayaami ||
39 pushhpa
mAlyaadiini sugandhiini mAlyatAdiini vaiprabho |
mayA hritAni puujaarthaM pushhpaaNi pratigR^ihyatAm ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | pushhpaaNi samarpayaami ||
tulasii ku.ndama.ndaara paarijaataambujaistatha |
paJNchabhirgrathitaa maalaa vaijaya.nti kathyate ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | vaijaya.ntii maalaa samarpayaami ||
40 naanaa ala.nkaara

kaTi suutaaN^gulii yecha kuNDale mukuThaM tathaa |
vanamAlAM kaustubhaM cha gR^ihANa purushhottama ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | nAnA alankaaraan.h samarpayAmi ||
41 athaa.ngapuujaa
OM satyadevaaya namaH | paadau puujayaami ||
OM satyaatmane namaH | gulfau puujayaami ||
OM satyanidhaye namaH | jaanunii puujayaami ||
OM satyasa.nkalpaaya namaH | ja.nghai puujayaami ||
OM satyaadhiishaaya namaH | uuruun puujayaami ||
OM satyaruupaaya namaH | guhyaM puujayaami ||
OM satyasevyaaya namaH | jaghanaM puujayaami ||
OM satyavarmaaya namaH | kaTiM puujayaami ||
OM satyodaraaya namaH | udaraM puujayaami ||
OM satyashaaraaya namaH | hR^idayaM puujayaami ||
OM satyakaamaaya namaH | paarshvau puujayaami ||
OM satyeshhTaaya namaH | pR^ishhThadehaM puujayaami ||
OM satyapaaraayaNaaya namaH | skandhau puujayaami ||
OM satyashauryaaya namaH | baahuun.h puujayaami ||
OM satyavaxaaya namaH | hastaan.h puujayaami ||
OM satyasa.ntushhTaaya namaH | ka.nThaM puujayaami ||
OM satyadevaaya namaH | vadanaM puujayaami ||
OM satyaachyutaaya namaH | naasikaaM puujayaami ||
OM satyasharmaaya namaH | shrotre puujayaami ||
OM satyapuurNaaya namaH | netraaNi puujayaami ||
OM satyaushhadhaaya namaH | bhravau puujayaami ||
OM satyaana.ndaaya namaH | bhruumadhyaM puujayaami ||
OM satyavapushhe namaH | lalaaTaM puujayaami ||
OM satyagraharuupiNe namaH | shiraH puujayaami ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH sarvaaN^gaaNi puujayaami ||
42 atha pushhpa puujaa
OM satyadevaaya namaH | karaviira pushhpaM samarpayaami ||
OM satyaatmane namaH | jaajii pushhpaM samarpayaami ||
OM satyanidhaye namaH | champaka pushhpaM samarpayaami ||
OM satyasa.nkalpaaya namaH | vakula pushhpaM samarpayaami ||
OM satyaadhipaaya namaH | shatapatra pushhpaM samarpayaami ||
OM satyaruupaaya namaH | kalhaara pushhpaM samarpayaami ||
OM satyasevyaaya namaH | sevantikaa pushhpaM samarpayaami ||
OM satyavarmaaya namaH | mallikaa pushhpaM samarpayaami ||
OM satyodaraaya namaH | iruva.ntikaa pushhpaM samarpayaami ||
OM satyadharmaaya namaH | girikarNikaa pushhpaM samarpayaami ||
OM satyakaamaaya namaH | aathasii pushhpaM samarpayaami ||
OM satyeshhTaaya namaH | pArijAta pushhpaM samarpayaami ||
OM satyanaarayaNaaya namaH | punnAga pushhpaM samarpayaami ||
OM satyashaantaaya namaH | kunda pushhpaM samarpayaami ||
OM satyaxayaaya namaH | mAlati pushhpaM samarpayaami ||
OM satyasa.ntushhTaaya namaH | ketakii pushhpaM samarpayaami ||
OM satyadaaxaaya namaH | mandAra pushhpaM samarpayaami ||
OM satyaachyutaaya namaH | pAtalii pushhpaM samarpayaami ||
OM satyadharmaaya namaH | ashoka pushhpaM samarpayaami ||
OM satyapuurNaaya namaH | puuga pushhpaM samarpayaami ||
OM satyaushhadhaaya namaH | dAdimA pushhpaM samarpayaami ||
OM satyaana.ndaaya namaH | deva dAru pushhpaM samarpayaami ||
OM satyavapushhe namaH | sugandha rAja pushhpaM samarpayaami ||
OM satyagraharuupiNe namaH | kamala pushhpaM samarpayaami ||
shrii satyanaaraayaNa svaamine namaH | pushhpapuujaaM samarpayaami ||
43 atha patra puujaa
OM satyadevaaya namaH | tulasii patraM samarpayaami ||
OM satyaatmane namaH | jAjii patraM samarpayaami ||
OM satyavibhavaaya namaH | champakA patraM samarpayaami ||
OM satyasa.nkalpaaya namaH | bilva patraM samarpayaami ||
OM satyaadhiishaaya namaH | duurvaayugmaM samarpayaami ||
OM satyaruupaaya namaH | sevantikA patraM samarpayaami ||
OM satyasevyaaya namaH | maruga patraM samarpayaami ||
OM satyaushhadhaaya namaH | davana patraM samarpayaami ||
OM satyodaraaya namaH | karaviira patraM samarpayaami ||
OM satyadharmaaya namaH | vishhNu kraanti patraM samarpayaami ||
OM satyakaamaaya namaH | mAchi patraM samarpayaami ||
OM satyeshmaaya namaH | mallikA patraM samarpayaami ||
OM satyapaaraayaNaaya namaH | iruvantikaa patraM samarpayaami ||
OM satyashauryaaya namaH | apaamaarga patraM samarpayaami ||
OM satyadaaxaaya namaH | pArijAta patraM samarpayaami ||
OM satya sa.ntushhTaaya namaH | daaDimaa patraM samarpayaami ||
OM satyavedaaya namaH | badarii patraM samarpayaami ||
OM satyaachyutaaya namaH | devadaaru patraM samarpayaami ||
OM satyavarmaaya namaH | shaamii patraM samarpayaami ||
OM satyapuurNaaya namaH | aamra patraM samarpayaami ||
OM satyeshvaraaya namaH | mandaara patraM samarpayaami ||
OM satyaana.ndaaya namaH | vaTa patraM samarpayaami ||
OM satyavapushe namaH | kamala patraM samarpayaami ||
OM satyagR^iharuupiNe namaH | veNu patraM samarpayaami ||
OM satyanaaraayaNa svaamine namaH | patrapuujaaM samarpayaami ||
44 naama puujaa
OM keshavaaya namaH | OM naaraayaNaaya namaH |
OM maadhavaaya namaH | OM govi.ndaaya namaH |
OM vishhNave namaH | OM madhusuudanaaya namaH |
OM trivikramaaya namaH | OM vaamanaaya namaH |
OM shriidharaaya namaH | OM hR^ishhiikeshaaya namaH |
OM padmanaabhaaya namaH | OM daamodaraaya namaH |
OM sa.nkarshhaNaaya namaH | OM vaasudevaaya namaH |
OM pradyumnaaya namaH | OM aniruddhaaya namaH |
OM purushhottamaaya namaH | OM adhoxajaaya namaH |
OM naarasi.nhaaya namaH | OM achyutaaya namaH |
OM janaardanaaya namaH | OM upe.ndraaya namaH |
OM hariye namaH | OM shrii kR^ishhNaaya namaH |
OM parashuraamaaya namaH | OM raamaaya namaH |
OM buddhaaya namaH | OM kalkine namaH
OM shrii satya naaraayaNaaya namaH |
naama puujaaM samarpayaami

45 laxmii naama puujaa

OM mahaalaxmyai namaH |
OM kamalaayai namaH |
OM padmaasanayai namaH |
OM somaayai namaH |
OM chanDikaayai namaH |
OM anaghaayai namaH |
OM ramaayai namaH |
OM piitaambaradhaariNyai namaH |
OM divyagandhaanulepanaayai namaH |
OM suruupaayai namaH |
OM ratnadiiptaayai namaH |
OM vaaJNchitaarthapradaayinyai namaH |
OM i.ndiraayai namaH |
OM naaraayaNaayai namaH |
OM kaMbu griivaayai namaH |
OM haripriyaayai namaH |
OM shubhadaayai namaH |
OM lokamaatre namaH |
OM daityadarpaapahaariNyai namaH |
OM suraasurapuujitaayai namaH |
OM mahaa laxmyai namaH |
OM laxmii puujaaM samarpayaami.

46 aavaraNa puujaa
46\.1 prathamaavaraNa puujaa

OM naaraayaNaaya namaH |
OM naraaya namaH |
OM achyutaaya namaH |
OM aadimadhyaa.nta shuunyaaya namaH |
OM vishhNave namaH |
OM haraye namaH |
OM sR^ishhTisthitisa.nhaarakaaya namaH |
OM daamodaraaya namaH
shrii satyanaaraayaNa svaamine namaH
prathamaavaraNa puujaaM samarpayaami.
46\.2 dvitiiyaavaraNa puujaa
OM R^igvedaaya namaH |
OM yajurvedaaya namaH |
OM saamavedaaya namaH |
OM atharvaNa\- vedaaya namaH |
OM vahnimaNDalaaya namaH |
OM suuryamaNDalaaya namaH |
OM somaimaNDalaaya namaH |
OM shrii satyanaaraayaNa svaamine namaH |
dvitiiyaavaraNa puujaaM samarpayaami
46\.3 tR^itiiyaavaraNa puujaa
OM keshavaaya namaH |
OM naaraayaNaaya namaH |
OM maadhavaaya namaH |
OM govi.ndaaya namaH |
OM vishhNave namaH |
OM madhusuudanaaya namaH |
OM trivikramaaya namaH |
OM vaamanaaya namaH |
OM shriidharaaya namaH |
OM hR^ishhiikeshaaya namaH |
OM padmanaabhaaya namaH |
OM daamodaraaya namaH |
OM sa.nkarshhaNaaya namaH |
OM vaasudevaaya namaH |
OM pradyumnaaya namaH |
OM aniruddhaaya namaH |
OM purushhottamaaya namaH |
OM adhoxajaaya namaH |
OM naarasi.nhaaya namaH |
OM achyutaaya namaH |
OM janaardanaaya namaH |
OM upe.ndraaya namaH |
OM haraye namaH |
shrii kR^ishhNaaya namaH |
shrii satyanaaraayaNa svaamine namaH |
tR^itiiyaavaraNa puujaaM samarpayaami
46\.4 chaturthaavaraNa puujaa
OM suuryaaya namaH |
OM somaaya namaH |
OM aN^gaarakaaya namaH |
OM budhaaya namaH |
OM bR^ihaspataye namaH |
OM shukraaya namaH |
OM shanaishcharaaya namaH |
OM raahave namaH
OM ketave namaH |
OM shrii satyanaaraayaNa svaamine namaH |
chaturthaavaraNa puujaaM samarpayaami

46\.5 paJNchamaavaraNa puujaa

OM i.ndraaya namaH |
OM agnaye namaH |
OM yamaaya namaH |
OM naiR^itaye namaH |
OM varuNaaya namaH |
OM vaayavye namaH |
OM kuberaaya namaH |
OM iishaanaaya namaH |
OM shrii satyanaaraayaNa svaamine namaH |
OM paJNchamaavaraNa puujaaM samarpayaami
46\.6 shhashhThaavaraNa puujaa

OM meshaaya namaH |
OM vR^ishhabhaaya namaH |
OM mithunaaya namaH |
OM kaTakaaya namaH |
OM si.nhaaya namaH |
OM kanyaayai namaH |
OM tulaayai namaH |
OM vR^ishchikaaya namaH |
OM dhanushhe namaH |
OM makaraaya namaH |
OM kuMbhaaya namaH |
OM miinaaya namaH |
OM shrii satyanaaraayaNa svaamine namaH |
shhashhThaavaraNa puujaaM samarpayaami

46\.7 saptamaavaraNa puujaa

OM brahme namaH |
OM maaheshvaryai namaH |
OM kaumaaryai namaH |
OM vaishhNavyai namaH |
OM vaaraahyai namaH |
OM naarasi.nhaayai namaH |
OM chaamuNDaayai namaH |
OM i.ndraanyai namaH |
OM shrii satyanaaraayaNa svaamine namaH |
saptamaavaraNa puujaaM samarpayaami

46\.8 ashhTamaavaraNa puujaa

OM matyasaaya namaH |
OM kuurmaaya namaH |
OM varaahaaya namaH |
OM naarasi.nhaaya namaH |
OM vaamanaaya namaH |
OM parashuraamaaya namaH |
OM raamaaya namaH |
OM kR^ishhNaaya namaH |
OM buddhaaya namaH |
OM kalkine namaH |
OM shrii satyanaaraayaNa svaamine namaH |
ashhTamaavaraNa puujaaM samarpayaami


Kathaa:
INTRODUCTION
Lord Krishna says in Bhagavad Gita (Ch4.9) " Janma Karma cha may divyam yevam yo veththi tha-thwathah...." " One who knows My divine birth and activities will not be born again". Sri Sathyanarayana katha is one such activity of the Lord, by studying which we have every chance of being liberated. Sri Sathyanarayana katha forms a vital and integral part of this pooja. Not listening to the katha will be a major loss. Repeatedly hearing this story and meditating on its different aspects will make us more and more interested in the Lord and His activities. As the Lord Himself says further in Gita (Ch9.14) "Sathatham keerthayantho maam yathanthascha dradhavrathaah: "The mahaatmaas among devotees, always speak and sing My glories, and try with determination, to realize Me"
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||

CHAPTER 1
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||

not visit Him without a purpose. Naradaji tells Him what he saw and requests Him a panacea for all such miseries. The Lord is now happy at this question of Naradaji because of Naradaji's intention of benefiting the world by seeking the right answer. The Lord said:
Yes, there is a vrita called Sri Satyanarayana vrita which is not known to the inhabitants of the Bhuloka. This is a secret and yet since your interest is the benefit of the mankind, I shall narrate to you this vrita. This can be performed by anyone (anyone means it does not need an expert or a priest to worship the Lord - ANYONE of any caste, community, creed can worship the Lord directly) and very easily. One who does this, will get all the benefits and the pleasures of this world and will eventually get Moksha too. Now Narada wants to know more details of this vrita. The Lord says, this can be done any day, in the evening. Gather friends and relatives and perform this vrita with faith and devotion. The prasad for this vrita is known as Sapaad which is prepared thus:
Take an equal measure of rava, Milk, Ghee, Banana, Sugar ( the measure should be 1 1/4 or multiples thereof ) cook it till all mix into a paste.
The night should be spent in Bhajans and praise of the Lord. All those attending Pooja should be given food and respect. Thus the performer will get all his wishes fulfilled.


End of Chapter 1

OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||

CHAPTER 2

Sri Lord Narayana tells Narada the further story:
Shri Sathyanaranayana katha is from Skanda Puraana, Revaa kaanda. Suta Puraanikji was the narrator of these stories, in Neimishaaranya to the rishis lead by Shounakji who were performing a 1000 year yajna for the benefit of mankind.
Shounakaji and others now ask Suta Puranikji an important question. "When a man has a desire, how can he fulfill that ethically sound desire?By worshipping whom, by what vrita, or tapas? Please let us know.
Sutaji was pleased to know that this question they asked, was for the benefit of the mankind and not for their personal benefit, for, they had abandoned their homes and all desires. Sutaji said " this question was also asked by Devarshi Naradaji once to Lord Narayana Himself; Let me tell you that story.
Once Naradaji was traveling all over the worlds and finally came to Bhuloka, where he found almost everyone was suffering one or the other misery on account of their past Karmas and were not knowing how to extricate themselves from their untold miseries which were multiplying everyday on account of their ignorance. Being a Satjana his heart felt their agonies and immediately he reached Vaikunta, to Lord Narayana to find the right answer for getting the people out of their miseries. But when he sees the Lord, being a great devotee of the Lord, he forgets his purpose and starts praising the Lord. The Lord Narayana smiles at him and asks the purpose of his visit, knowing that normally Naradaji does.
There was an old and poor Brahmin in the city of Kashi. He was a man of virtue and yet extremely poor and was always begging for the next meal. Since the Lord is Viprapriya- (Brahmana priya means Lover of Brahmana- Brahmana means anyone on the devotional path ) -He came in the guise of an old Brahmin and accosted him " Tell me my friend, what ails you?
". The brahmin replied "I am an old and very poor man and I shall be grateful if you can tell me how to get rid of this poverty of mine which does not seemto leave me". The Lord replied "Why don't you perform Sri Satyanarayana Vrita", and He told him how to perform the Vrita.
The poor man now desires to do this vrita and thinking over these thoughts of the Lord he goes to bed. He could not sleep on account of these thoughts.
Again in the morning he had same thoughts and he says to himself, "whatever I earn today by begging I shall use it to perform the vrita". Since the Lord likes such feelings, (bhaavena devam - Lord does not want our material possessions, he is won by the genuineness of our feelings) that day, he got plenty of money while begging and thus pleased, he took the necessary articles and performed the vrita. Very soon he became rich and had all the things of the world and thereafter he started performing the vrita every month and thus he enjoyed all the pleasures of the world and finally reached the Moksha too.
Now Shaunakji and other rishis want to know how this vrita spread in the world. Also those who have heard the story, what benefits they got. Sutaji replies:
Once when this brahmin was performing the Sri Satyanarayana Pooja there came to his house a woodcutter. He saw the pooja and wanted to know what it is and what are its fruits. The brahmin said, "This is Sri Satyanarayana Pooja. Whatever desires you have in your mind will be fulfilled by performing this vrita. My own poverty and troubles all ended by my very decision to perform this vrita". On hearing this, the woodcutter prostrates to the Lord, takes prasad, and decides to perform this pooja next day. He thought in his mind, "Whatever amount I get from the sale of the wood tomorrow, I will use it for the performance of the vrita." That day he sold the wood for twice the price. Happily thinking of the Lord Satyanarayana he proceeds to do this pooja, inviting his friends and relatives. Thus performing regularly he became rich and happy and finally reached Satyaloka.

End of Chapter 2

OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||

OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||

OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||CHAPTER 3


Suta Puranikji continues the story:
Once there was a good king called Ulkamukha. He was wedded to truth and sense-control. Everyday he used to go to the temple, worship the Lord, distribute alms to the needy. Once he was performing Sri Satyanarayana Vrita on the banks of a river. At that time there came a merchant in a ship loaded with precious goods. He approached the king and wanted to know the details of the pooja and also its fruits. The king said, "My friend, what we are doing is a vrita called Sri Satyanarayana Pooja. This is done with a desire to have progeny, wealth, property, etc. By this, we are worshipping Lord Narayana or Mahavishnu".
The merchant said, "Please tell me the details as to how to perform this vrita, because I would like to have children whom I have not been fortunate to have till now." The king tells him the details of the vrita and the merchant returns home. He tells the details to his wife and they decide to perform this vrita if they get a child. Sometime later his wife Liilaavatii became pregnant and delivered a girl who was named Kalaavatii. Liilaavatii reminded her husband about the vrita and he kept postponing it, till his daughter grew of age and was ready to be married. The father finds a suitable groom and marries her off and again forgot to perform the vrita although he had decided to do so at the time of marriage of his daughtier. The Lord now wanted to remind him.
The merchant and his son-in-law were in a city called Ratnasara where king Chandrakethu was ruling. There was a theft at the palace and the burglars were chased by the police. The running burglar saw these two merchants resting near a tree and they left the booty with them and ran off.
The police caught the two merchants with the stolen goods and they were straight away sent to the prison. The king himself overlooked to investigate. It is this time the merchant suddenly realized that this was all on account of his forgetting the promise to the Lord. At about this time, back home both Liilaavatii and her daughter Kalaavatii lost all their belongings due to thefts at home and were rendered beggars. During one such wandering trying to find some food Kalaavatii sees Sri Satyanarayana Pooja being performed at one house. She goes in, hears the story and details and returns to tell her mother what had taken place. Liilaavatii now knows that it is their forgetting to do the Pooja that had created all these problems. Next day she calls her relatives and friends and performs the Pooja, begs for forgiveness. Accordingly, the king had a dream that the merchants were innocent and he releases them on inquiry and gives them lot wealth.

End of Chapter 3

OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||

OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||

OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||

CHAPTER 4

Suta Puranik continues the story:
Thus released from the custody the merchants were returning home. They reached the outskirts of their town in their ship. The Lord in order to test them again comes in the form of an old Sanyasi and inquires as to what the load in the ship is. The merchant bluffs and says that it contains dried leaves. The sanyasi says "Tathaastu". When the merchant returns to the ship he finds that it does contain now dried leaves only. He swoons and when he regains his consciousness he realizes that these are doings of the Sanyasi whom he had cursorily dismissed earlier. He seeks him out and begs for forgiveness. The ever-merciful Lord again forgives him. Now that the merchant was near the town, he sends a messenger in advance to Liilaavatii to let her know that they are on their way home. Liilaavatii. tells her daughter to complete the Satyanarayana poola they were performing and goes ahead to meet her husband. Kalaavatii does the pooja, but in a hurry to meet her husband, she neglects to take the prasad; and when she nears the anchorage, she does not find the ship nor her husband! It looked to her that they both sank/drowned. She swoons and now she decides to die.
The merchant thinks that this must be on account of some fault on their part in ignoring the Lord and then and there he decides to do the pooja as a part of expiation from his side for mistakes of omission or commission. The Lord now pleased makes him realize that it is the daughter's oversight in not accepting the prasaad that has created this problem and now if she goes and takes the prasaad, everything would be all right.
Kalaavatii returned to the altar and took prasad with all faith and reverence. And her husband returned and from then onwards, they all performed Sri Sathyanarayana Pooja regularly till the end of their life and finally after death, they reached Satyaloka.

End of Chapter 4


OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||

OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||

OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||


CHAPTER 5

{ 5th chapter is important to us as we too tend to behave like the King in this story, in respect of other peoples' pooja/worship/religion }
In the woods of Nemisharanya Suta Puranikji continued the story narrating the greatness of this Vrita to Shounaka and other Rishies:
In ancient times, there was a King called Angadwaja. He was good and righteous king {like all of us, good and righteous}; and yet once he ignored the prasad of Sri Satyanarayana Pooja and had to suffer very dearly to that.
Once this king was returning from hunting the wild animals in the forests. He rested under a tree for a while. A few yards away a small group of cowherd boys had gathered to perform Sri Satyanarayana Pooja. They did not have anything except their daily bread they were carrying and a talkative among them became their priest and they played the game of doing a pooja. At the end of the pooja, they offered the prasad to the king who, out of contempt and pride, left it untouched.
Pretty soon all his wealth was lost; his hundred children died and he now knew, being a good king that this was all on account of his contempt for those children's pooja. Without any delay the king goes to that very spot where the cowherd boys had done the pooja earlier, gathers them all around him performs the Satyanarayana Pooja with all shraddha and bhakthi.
Thus the king again got all his wealth and kingdom and kins.
Suta now tells the Rishis that this Vrita is specially effective in Kaliyuga. This Lord of Lord is called Ishwara, Satyadeva, Sri Satyanarayana and by many other names. He alone has taken names and forms.
One who reads this story and one who hears it will be rid of all woes and difficulties.
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||

OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||

OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||

OM shrii kRishhNaarpaNamastu ||

End of Chapter 5

48 ashtottarashatanaama puujaa
##Chant Dhyaan Shlokas##
OM shrii satyadevaaya namaH |
OM satyaatmane namaH |
OM satyabhuutaaya namaH |
OM satyapurushhaaya namaH |
OM satyanaathaaya namaH |
OM satyasaaxiNe namaH |
OM satyayogaaya namaH |
OM satyaGYaanaaya namaH |
OM satyaGYaanapriyaaya namaH |
OM satyanidhaye namaH |
OM satyasambhavaaya namaH |
OM satyaprabhuve namaH |
OM satyeshvaraaya namaH |
OM satyakarmaNe namaH |
OM satyapavitraaya namaH |
OM satyama.ngalaaya namaH |
OM satyagarbhaaya namaH |
OM satyaprajaapataye namaH |
OM satyavikramaaya namaH |
OM satyasiddhaaya namaH |
OM satyaachyutaaya namaH |
OM satyaviiraaya namaH |
OM satyabodhaaya namaH |
OM satyadharmaaya namaH |
OM satyaagrajaaya namaH |
OM satyasa.ntushhTaaya namaH |
OM satyavaraahaaya namaH |
OM satyapaaraayaNaaya namaH |
OM satyapuurNaaya namaH |
OM satyaushhashaaya namaH |
OM satyashaashvataaya namaH |
OM satyapravardhanaaya namaH |
OM satyavibhave namaH |
OM satyajyeshhThaaya namaH |
OM satyashreshhThaaya namaH |
OM satyavikramiNe namaH |
OM satyadhanvine namaH |
OM satyamedhaaya namaH |
OM satyaadhiishaaya namaH
OM satyakratave namaH |
OM satyakaalaaya namaH |
OM satyavatsalaaya namaH |
OM satyavasave namaH |
OM satyameghaaya namaH |
OM satyarudraaya namaH |
OM satyabrahmaNe namaH |
OM satyaamR^itaaya namaH |
OM satyavedaaN^gaaya namaH |
OM satyachaturaatmane namaH |
OM satyabhoktre namaH |
OM satyasuchaye namaH |
OM satyaarjitaaya namaH |
OM satye.ndraaya namaH |
OM satyasa.ngaraaya namaH |
OM satyasvargaaya namaH |
OM satyaniyamaaya namaH |
OM satyamedhaaya namaH |
OM satyavedyaaya namaH |
OM satyapiyuushhaaya namaH |
OM satyamaayaaya namaH |
OM satyamohaaya namaH |
OM satyasuraana.ndaaya namaH |
OM satyasaagaraaya namaH |
OM satyatapase namaH |
OM satyasi.nhaaya namaH |
OM satyamR^igaaya namaH |
OM satyalokapaalakaaya namaH |
OM satyasthitaaya namaH |
OM satyaushhashaaya namaH |
OM satyadikpaalakaaya namaH |
OM satyadhanurdharaaya namaH |
OM satyaambujaaya namaH |
OM satyavaakyaaya namaH |
OM satyagurave namaH |
OM satyanyaayaaya namaH |
OM satyasaaxiNe namaH |
OM satyasa.nvR^itaaya namaH |
OM satyasampradaaya namaH |
OM satyavahnaye namaH |
OM satyavaayuve namaH |
OM satyashikharaaya namaH |
OM satyaana.ndaaya namaH |
OM satyaadhiraajaaya namaH |
OM satyashriipaadaaya namaH |
OM satyaguhyaaya namaH |
OM satyodaraaya namaH |
OM satyahR^idayaaya namaH |
OM satyakamalaaya namaH |
OM satyanaalaaya namaH |
OM satyahastaaya namaH |
OM satyabaahave namaH |
OM satyamukhaaya namaH |
OM satyajihvaaya namaH |
OM satyadau.nshhTraaya namaH |
OM satyanaashikaaya namaH |
OM satyashrotraaya namaH |
OM satyachaxase namaH |
OM satyashirase namaH |
OM satyamukuTaaya namaH |
OM satyaaMbaraaya namaH |
OM satyaabharaNaaya namaH |
OM satyaayudhaaya namaH |
OM satyashriivallabhaaya namaH |
OM satyaguptaaya namaH |
OM satyapushhkaraaya namaH |
OM satyaadhridaaya namaH |
OM satyabhaamaavataarakaaya namaH |
OM satyagR^iharuupiNe namaH |
OM shrii satyapraharaNaayudhaaya namaH |
OM shrii satyanaaraayaNa devataabhyo namaH |
shrii satyanaaraayaNaaya namaH ||
iti ashhTottara puujaaM samarpayaami ||

49 dhuupaM
vanaspatyudbhavo divyo gadhaaDh.hyo gandhavuttamaH |
satyanaaraayaNa mahipAlo dhuupoyaM pratigR^ihyataaM ||
yatpurushhaM vyadadhuH katidhaa vyakalpayan.h .
mukhaM kimasya kau baahuu kaavuuruu paadaavuchyete ||
OM shrii satyanaaraayaNa svaamine namaH | dhuupaM aagraapayaami ||

50 diipaM
sAjyaM trivarti samyuktaM vahninA yojituM mayA |
gR^ihANa mangalaM diipam trailokya timirApaham ||
bhaktyaa diipaM prayashchame devaaya paramaatmane |
traahi maaM narkaat.h ghoraat.h diipaM jyotirnamostute ||
braahmaNosya mukhamaasiit.h baahuu raajanyaH kR^itaH |
uruu tadasya yadvaishyaH pad.hbhyaaM shuudro ajaayata ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | diipaM darshayaami ||

51 naivedyaM
##(dip finger in water and write a square and 'shrii' mark inside the square. Place naivedya on 'shrii'. ; remove lid and sprinkle water around the vessel; place in each food item one washed leaf/flower/axatha)##
OM naaraayaNaaya vidmahe | vaasudevaaya dhiimahi |
tanno vishhNu prachodayaat.h ||
OM namaH satyanaaraayaNaaya ||
##(show mudras)##
nirviishhikaraNaarthe taarxa mudraa |
amR^itii karaNaarthe dhenu mudraa |
pavitriikaraNaarthe sha.nkha mudraa |
sa.nraxaNaarthaM chakra mudraa |
vipulamaaya karaNaarthe meru mudraa |
##Touch naivedya and chant 9 times## 'AUM'
OM satya.ntavartena parisi.nchaami
##(sprinkle water around the naivedya)##
bhoH! svaamin.h bhojanaarthaM aagashchaadi viGYaapya
##(request Lord to come for dinner)##
sauvarNe sthaalivairye maNigaNakachite goghR^itaaM
supakvaaM bhaxyaaM bhojyaaM cha lehyaanapi
sakalamahaM joshhyamna niidhaaya naanaa shaakai ruupetaM
samadhu dadhi ghR^itaM xiira paaniya yuktaM
taaMbuulaM chaapi vishhNu pratidivasamahaM manase chi.ntayaami ||
adya tishhThati yatkiJNchit.h kalpitashchaapara.ngrihe
pakvaannaM cha paaniiyaM yathopaskara sa.nyutaM
yathaakaalaM manushhyaarthe moxyamaanaM shariiribhiH
tatsarvaM vishhNupuujaastu prayataaM me janaardana
sudhaarasaM suviphulaM aaposhhaNamidaM
tava gR^ihNa kalashaaniitaM yatheshhTamupa bhujjyataam.h ||
OM namo naaraayaNaaya | shrii laxmii naaraayaNaaya namaH ||
amR^itopastaraNamasi svaahaa ||
##(drop water from sha.nkha)##
OM praaNaatmane naaraayaNaaya svaahaa |
OM apaanaatmane vaasudevaaya svaahaa |
OM vyaanaatmane sa.nkarshhaNaaya svaahaa |
OM udaanaatmane pradyumnaaya svaahaa |
OM samaanaatmane aniruddhaaya svaahaa |
OM namaH satyanaaraayaNaaya |
naivedyaM gR^ihyataaM deva bhakti me achalaaM kuruH |
iipsitaM me varaM dehi ihatra cha paraaM gatim.h ||
shrii satyanaaraayaNaaya namastubhyaM mahaa naivedyaM uttamam.h |
sa.ngR^ihaana surashreshhTha bhakti mukti pradaayakam.h ||
cha.ndramaa manaso jaataH chaxoH suuryo ajaayata |
mukhaadindrashchaagnishcha praaNaadvaayurajaayata ||
aardraaM pushhkariNiiM pushhTiM suvarNaaM hemamaaliniim.h |
suuryaaM hiraNmayiiM laxmiiM jaatavedo ma aavaha ||
OM namo naaraayaNaaya |
shrii laxmiisahita satya naaraayaNaaya namaH |
naivedyaM samarpayaami ||
##(cover face with cloth and chant ## gaayatrii ma.ntra ## five times or repeat 12 times ## OM namaH naaraayaNaaya ##)##
sarvatra amR^itopidhaanyamasi svaahaa |
OM shrii laxmiisahita satya naaraayaNaaya namaH |
uttaraaposhhaNaM samarpayaami ||
##(Let flow water from sha.nkha)##
52 mahaa phalaM
##(put tulsi / axathaa on a big fruit)##
idaM phalaM mayaadeva sthaapitaM puratasthava |
tena may saphalaavaaptirbhavet.h janmanijanmani ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | mahaaphalaM samarpayaami |
53 phalaashhTaka##
(put tulsi/akshata on fruits)##
kushhmaaNDa maatuliN^gaM cha karkaThii daaDimii phalam |
rambaa phalaM jambiiraM badaraM tathA ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | phalaashhTakaM samarpayaami ||

54 karodvartana
karodvartankaM devamayaa dattaM hi bhaktithaH |
chaaru cha.ndra prabhaaM divyaM gR^ihNa jagadiishvara ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH |
karodvartanaarthe cha.ndanaM samarpayaami ||

55 taaMbuulaM
puugiphalaM sataaMbuulaM naagavalli dalairyutam.h |
tAmbuulaM gR^ihyatAM deva yela lava.nga samyuktam.h ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | puugiphala taambuulaM samarpayaami ||

56 daxiNaa
hiraNya garbha garbhastha hemabiija vibhaavasoH |
ana.nta puNya phaladaa athaH shaa.ntiM prayashchame ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | suvarNa pushhpa daxiNaaM samarpayaami ||

punaH puujaa

OM shaantaakaaram bhujaga shayanam, padmanaabham sureesham
vishvaadharam gagana sadR^isham megha varNam shubhaangam
laxmiikaantam kamalanayanam, yogibhir dhyaana gamyam
vande vishhNuM bhavabayahram, sarva lokaika naatham
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | dhyaayaami, dhyaanaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | aavaahayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | aasanaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | paadyaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | arghyaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | aachamaniiyaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | panchaamR^ita snaanaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | maha abhishhekaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | vastrayugmaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | yaGYopaviitaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | gandhaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | naana parimala dravyaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | hastabhuushhaNaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | akshataan.h samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | pushhpaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | naanaa ala.nkaaraM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | a.nga puujaaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | pushpa puujaaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | patra puujaaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | aavaraNa puujaaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | ashhTottara puujaaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | dhuupaM aaghraapayaami
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | diipaM darshayaami
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | naivedyaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | mahaa phalaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | phalaashsTakaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | karodvarthanakaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | taambuulaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | dakshiNaaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | mahaa niiraajanaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | karpuura diipaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | pradakshiNaaM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | namaskaaraan samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | raajopachaaraM samarpayaami |
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | mantrapushhpaM samarpayaami |

57 mahaa niiraajana

shriiyai jaataH shriya aniriyaaya shriyaM vayo jaritrabhyo dadaati
shriyaM vasaanaa amR^itattva maayan.h bhava.nti satyaa samidhaa mitadrau
shriya yevainaM tat.h shriyaa maadadhaati sa.ntata mR^ichaa vashhaT.hkR^ityaM
sa.ntatamai sa.ndhiiyate prajayaa pashubhirya yevaM veda ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | mahaaniiraajanaM diipaM samarpayaami ||

58 karpuura diipa

archata prarichata priyame daaso archata |
archantu putrakaa vataa puraaNa dR^ishhNavarchata ||
karpuurakaM mahaaraaja raMbhodbhuutaM cha diipakaM |
ma.ngalaarthaM mahiipaala sa.ngR^ihaana jagatpate ||
OM shrii satyanaaraayaNaaya namaH | karpuura diipaM samarpayaami ||
59 pradaxiNaa
naabhyaa aasiidantarixam.h shiirshhNo dyauH samavartata |
padabhyaaM bhuumirdishaH shrotraat.h tathaa lokaa.nga akalpayan.h ||
aardraaM yaHkariNiiM yashhTiM piN^galaaM padmamaaliniim.h |
chandraaM hiraNmayiiM laxmiiM jaatavedo ma aavaha ||
yaani kaani cha paapaani janmaa.ntara kR^itaani cha |
taani taani vinashyanti pradaxiNe pade pade ||
anyathA sharaNaM nAsti tvamev sharaNaM mama |
tasmAt.h kAruNya bhAvena raxa raxa ramApate ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | pradaxiNaan.h samarpayaami ||

60 namaskaara

saptaasyaasan.h paridhayaH trissapta samidhaH kR^itaaH |
devaa yadyaGYaM tanvaanaaH abadhnanpurushhaM pashum.h ||
taaM ma aavaha jaatavedo laxmiimanapagaaminiim.h |
yasyaaM hiraNyaM prabhuutaM gaavodaasyoshvaanvindeyaM purushhaanaham.h ||
namaH sarva hitArthAya jagadAra hetave
shhaashhThaaN^goyaM praNaamaste prayatnena mayaa kR^itaH |
uuruusaa shirasA dR^ishhTvA manasA vaachasaa tathA
padbhyAM karAbhyAM jaanubhyaaM praNaamoshhThaaN^gaM uchyate ||
shAtyenApi namaskaaraan.h kurvataH shaarN^gapaaNaye |
shata janmArchitaM pApaM tatxaNa deva nashyati ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | namaskaaraan.h samarpayaami ||

61 raajopachaara
gR^ihNa parameshaana saratne chhatra chaamare |
darpaNaM vyaJNjanaM chaiva raajabhogaaya yatnathaH ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | chhatraM samarpayaami ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | chaamaraM samarpayaami ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | giitaM samarpayaami ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | nR^ityaM samarpayaami ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | vaadyaM samarpayaami ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | darpaNaM samarpayaami ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | vyaJNjanaM samarpayaami ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | aandolaNaM samarpayaami ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | raajopachaaraan samarpayaami ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | sarvopachaaraan samarpayaami ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | samasta raajopachaaraarthe axatAn samarpayaami ||

62 ma.ntra pushhpa

yaGYena yaGYamayajanta devaaH taani dharmaaNi prathamaanyaasan.h .
te ha naakaM mahimaanaH sachante yatra puurve saadhyaaH santi devaaH ||
yaH shuchiH prayato bhuutvaa juhuyaadaajyamanvaham.h |
suuktaM paJNchadasharchaM cha shriikaamaH satataM japet.h ||
vidyaa buddhi dhaneshvarya putra pautraadi saMpadaH |
pushhpaa.njali pradaanena dehime iipsitaM varam.h ||
namastvana.ntaaya sahasra muurtaye sahasra paadaaxi shiroru baahave |
sahasra naamne purushhaaya shaashvate sahasra koTii yugadhaariNe namaH ||
OM namo mahadbhyo namo arbhakebhyo naamno yuvabhyo nama aashinebhyaH |
yajaaM devaanya dishakravaa mamaa jaayasaH shaM samaavR^ixideva ||
OM mamattunaH pariGYaavasaraH mamattu vaato apaaM vR^ishhanvaan.h |
shishiitamindraa parvataa yuvannasthanno vishvevarivasyantu devaaH ||
OM kathaata agne shuchiiya.nta ayordadaashurvaaje bhiraashushaanaH |
ubheyattoketanaye dadhaanaa R^itasya saamanR^iNaya.nta devaaH ||
OM raajaadhi raajaaya prasahya saahine namo vayaM vaishravaNaaya
kuurmahe same kaamaan.h kaama kaamaaya mahyaM kaameshvaro
vaishravaNo dadhaatu kuberaaya vaishravaNaaya mahaaraajaaya namaH ||
OM svasti saamraajyaM bhojyaM svaaraajyaM vairaajyaM
paarameshhThaM raajyaM mahaaraajyamaadhipatyamayaM sama.nta
paryaayisyaat.h saarva bhaumaH saarvaayushaH a.ntaada
parardhat.h pR^ithivyai samudra parya.ntaya ekaraaliti tadapyesha
shlokobhigiito maruutaH pariveshhTaaro maruttasyaa vasan.h grihe
aavixitaasya kaamaprervishvedevaa sabhaasada iti ||
shrii satyanaaraayaNaaya namaH | ma.ntrapushhpaM samarpayaami ||

63 sha.nkha bramaNa

##(make three rounds of sha.nkha with water like aarati and pour down; chant OM 9 times and show mudras)##
imaaM aapashivatama imaM sarvasya bheshhaje |
imaaM raashhTrasya vardhini imaaM raashhTra bhratomata ||

64 tiirtha praashana
OM shriyaH kAntAya kalyaaNa nidhaye nidhayertinAm.h |
shrii venkaTa nivAsAya shriinivAsAya ma.ngalam.h ||
sarvadA sarva kAryeshhu nAsti teshhAM ama.ngalam.h |
yeshhaaM hR^idayistho bhagavaan.h mangalAyatano hariH ||
laabhasteshhaaM jayasteshhaaM kutasteshhaaM paraajayaH |
yeshhaaM indiivara shyaamo hR^idayasto janaardanaH ||
akaala mR^ityu haraNaM sarva vyaadhi nivaaraNaM | sarva paapa upashamanaM
vishhNu paadodakaM shubham.h ||

65 upayana daanaM

braahmaNa suhaasini puujaa
##(wash feet wipe offer gandha kumkum flowers sapaad
fruits and gitfs and make obeisances)##
ishhTa kAmyArtha prayukta samyag.h Acharita shrii satya nArAyaNa vrata
sampuurNa phala vaapyarthaM
shrii satyanaaraayaNa svaruupAya braahmaNaaya vAyana dAnaM karishhye ||
shrii satyanaaraayaNa svaruupAya braahmaNaaya AvAhana puurvaka Asan gandha
axata dhuup diipAdi sakalArAdhanai svarchitam.h |
nArAyaNa pratigR^ihNaatu nArAyaNo vai dadAti cha
nArAyaNo taarakobhyaaM nArAyaNAya namo namaH |
devasya tvaa savituh prasaveshvinorbhaahubhyaaM puushhNyo hastAbhyAM
agneH tejasA suuryashcha varcha sendriyenA bhisinchAmi.
balAya shriyey yasha senna dyAya shrii satyanaaraayaNasvaamine namaH |
vAyanadAnaM pratigR^ihNaatu (pratigR^ihnnA vilAti prativachanam)

66 visarjana puujaa

aaraadhitaanaaM devataanaaM punaH puujasma karishhye ||
shrii satyanaaraayaNa svAmi devatAbhyo namaH ||
puujaa.nte chhatraM samarpayaami | chaamaraM samarpayaami |
nR^ityaM samarpayaami | giitaM samarpayaami |
vaadyaM samarpayaami | aa.ndolik.h aarohaNaM samarpayaami |
ashvaarohaNam.h samarpayaami | gajaarohaNaM samarpayaami |
shrii satyanaaraayaNa svAmii devatAbhyo namaH |
samasta raajopachaara devopachaara shaktyupachaara bhaktyupachaara
puujaaM samarpayaami ||

67 aatma samarpaNa

yasya smR^ityA cha naamnoktyaa tapaH puujaa kriyAdishu |
nuunaM sampuurNatAM yAti sadyo vandey tam.h achyutam.h ||
ma.ntrahiinaM kriyaahiinaM bhaktihiinaM janaardana |
yatpuujitaM mayaadeva paripuurNaM tathaastu me ||
anena mayA kratena shriirsatyanaaraayaNa devataa
supriita suprasanna varadA bhavatu |
madhye mantra tantra svara varNa nyunAtirikta lopa dosha
prAyaschittArthaM achyuta ananta govi.nda naamatraya mahA mantra japaM karishhye ||
OM achyutaaya namaH |
OM ana.ntaaya namaH |
OM govi.ndaaya namaH
OM achyutaaya namaH |
OM ana.ntaaya namaH |
OM govi.ndaaya namaH
OM achyutaaya namaH |
OM ana.ntaaya namaH |
OM govi.ndaaya namaH
achyutaana.ntagovindebhyo namaH |
kAyena vAchaa manasendriyairvaa buddhyAtmanA vA prakR^iteH svabhAvAt |
karomi yadyat.h sakalaM parasmai rAmacha.ndreti samarpayaami ||
namasmaromi |
shrii satyanaaraayaNa svaamii devataa prasaadaM shirasaa gR^ihNaami ||

68 xamaapanaM

aparAdha sahasrANi kriyante aharnishaM mayA |
tAni sarvANi me deva xamasva purushhottama ||
yAntu deva gaNa sarve puujAM AdAya partiviiM
ishhTa kaamyaartha sidyarthaM punarAgamanAya cha ||
##(Shake the kalasha)##
|| shrii krishhNaarpaNamastu ||

29 comments:

gwl said...

The visit was useful. Content was really very informative. visit giftwithlove dot com(portal to send gifts and flowers to India.).

stock tips said...

good post ..... really helpful...!!
Best Stock Tips

roses said...

Nice post....
rosesandgifts.com

picture said...

Thank u for the post...
picturebite.com

شات خقق said...

مشكوور والله يعطيك العافيه
goood thenkss

shirin goel said...

good one...

mumbaiflowerplaza.com

Gurgaonflowerplaza said...

nice one.....
Gurgaonflowerplaza.com

Anonymous said...

contemplating the reality that Fish Oils look to reduce platelet aggregation,
brusing features might probably be longer. I would encourage you to use a fish oil that
has been distilled and certified free of pollutants.
For example beans, cauliflower, spinach, peas, chicken, grains,
fruits, and vegetables are high in purines but there is no evidence linking them to
gout.

My webpage ... benefit of fish oil supplements

Anonymous said...

Ek dham post really its very helpful to one and all

Anonymous said...

whoah this weblog is excellent i love studying your articles.
Keep up the great work! You already know, lots of persons are searching around for this information, you can help them
greatly.

my blog - แม่พิมพ์ซิลิโคน

Anonymous said...

Hi to every one, it's genuinely a pleasant for me to go to see this site,
it contains helpful Information.

My web page แม่พิมพ์ซิลิโคน

Anonymous said...

Everybody knows that professional translation service is an important part of successful business. Accurate document translation plays a great role in company development. If you cannot find professional translator but still require Russian translations to English or professional Russian translation. If you always face the necessity to translate to English as well as necessity to translate in Russian, English-Russian-Translations is what you need. We deal with wide range of English to Russian and Russian to English translations. Our team includes highly qualified English to Russian translators and Russian translators as well as technical experts from different industries. It allows your technical translation be correct and relevant. Our language translators are able to handle large volume of text translations. Moreover they guarantee that your text translation will be exact, correct and done in time.
Russian Translation Services - [url=http://www.english-russian-translations.com]translation in Russian[/url]

Anonymous said...

I am surе thіs article Һas touched aall tɦe internst սsers, its really rеally nice paragraph οn building սρ neԝ
website.

Feel free tο visit my webpage high alkaline recipes

Anonymous said...

Previous Section Next Section VII.The thyroid gland is composed of a right and a left lobe on either side of the trachea just below a large piece of cartilage called the thyroid cartilage [url=http://kajouk.com]viagra[/url] While epigenetically acting therapeutics form a new class of drugs increasing evidence suggests that common drugs are also among epigenetic modulators.c. [url=http://shopshopfastbestmed.com]costco pharmacy prices levitra 52[/url] They refused to accept the evidence of their eyes and acknowledge Galens mistakes in human anatomy even when confronted time and again with dissected corpses whose body parts were not where Galen said they should be see p.An MRI should be obtained and if nerve root or spinal cord compression is present evaluation by a spine specialist is recommended. [url=http://buyfinasterideus.com]buy cheap propecia[/url] Herbal and other plant remedies were numerous in those times.For her th birthday Elizabeths husband threw her a surprise party.Puberty Ontogeny Neuroendocrinology Physiology and Disorders.complex substances derived from an amino acid epinephrine adrenaline and norepinephrine noradrenaline are examplesConsists of symptoms of excitation or inhibition of the CNS elation excitability increased appetite and craving for certain foods especially sweets alternatively depression irritability sleepiness and fatigue may be manifested. [url=http://achatviagrafr.com]commander du viagra sur internet[/url] Quick Hit The HOPE trial showed that the ACE inhibitor ramipril reduces mortality MI stroke and renal disease in a broad range of patients with high risk cardiovascular disease.The extra chromosome results in the development of a child with Down syndrome also called trisomy syndrome.The b globin chains form tetramers which are abnormal hemoglobins.Insulin shock is severe hypoglycemia caused by an overdose of insulin decreased intake of food or excessive exercise. [url=http://arealot.com]vytorin[/url] Maximal ICP and ICPmean arterial pressure were dosedependently increased by intracavernosal blebbistatin injections.falling drooping prolapseFrequency Most hemodialysis patients require to hours of dialysis daysweek.

Anonymous said...

Early in the Renaissance Western medicine  emerged from stagnation and became more  formalized.homeostasis Tendency of an organism to maintain a constant internal environment. [url=http://drugsed.com]worldwide pharmacy kamagra[/url] Phentolamine.Various other aspects of metabolic energy balance are examined in Exercises to [url=http://byrxboxshop.com]online pharmacy[/url] Chen J.It is possible to manufacture compo nents with specific values of resistance capacitance or inductance.mgdL Location in the body Most of the magnesium in the body twothirds is in bones. [url=http://bhdrugs.com]online pharmacy[/url] Multiple endocrine neoplasia MEN type I is disease passed down through families in which one or more of the endocrine glands are overactive or form a tumor.Check for tenderness in all quadrants.The indication for the amniocentesis was a low alphafetoprotein AFP level. [url=http://trirx.net]buy dapoxetine[/url] Neuropsychopharmacology Kazazian H.Prostatic stones if present may be a nidus for recurrent infection and they are difficult to treat with antibiotic therapy therefore surgical therapy in the form of a TURP may be indicated.Pathology a.The bestcase scenario The person offers to help with the problem. [url=http://uk-med.com]kamagra eu[/url] Usually you want a toolbox of different interventions to manage your pain.In severe cases skin can become thickened and greasyon the nose it creates a bulbous appearance this is called rhinophyma mostly seen in men.

Anonymous said...

Amoxicillin Vs Augmentin For Pediatric Sinusitis Propecia Hair Growth Women [url=http://shopfastbestmedshop.com]levitra vs viagra comparison[/url] Provera Ups With Overnight Delivery Bangor Indian Pharmacy Clomid Cialis 10 Oder 20 Mg Buying real worldwide isotretinoin best website mastercard [url=http://comprarcialisspain.com]cialis ardor estomago[/url] Prescription Free Viagra Online Amoxicillin Order Dose Cephalexin Uti Medrol Over The Counter Options Kamagra Pill Kamagra Cream [url=http://drugs2k.com]cialis[/url] Cialis Y Consumo De Alcohol Cytotec Et Ivg Aidez Moi Viagra Pastiglie Morbide [url=http://rx-cs5.com]cialis[/url] Prix Du Cialis Keflex And Hives Fluconazole Online Propecia Esta Medicina [url=http://ciaolis.com]cialis[/url] Viagra 100 Mg Forum Canadian Pharmacy No Presc Virgra For Men [url=http://shopfastedmedrx.com]online pharmacy[/url] Keflex Rash What Is Genernic For Keflex On Sale Dutasteride Cialis 10 Miligramos [url=http://ednorxmedshop.com]viagra online[/url] Amoxicillin Childrens Dosage 32 Bs Dapoxetine Kamagra Liquido Kamagra Or Malegra Levitra Se Vende Con Receta Amoxicillin Clavulanate And Chewable [url=http://addrall.com]is alli back on the market yet 2014[/url] Pediatric Amoxicillin Propecia Generics Ordine Kamagra 100mg

Anonymous said...

doctors in modesto ca clean system of drugs safety glasses that fit over prescription glasses how much is prescription adderall tablet and laptop in one

Anonymous said...

can you buy viagra without a prescription [url=http://reductil.tekcities.com/]reductil kaufen rezeptfrei[/url] v 4212 pill identification

Anonymous said...

Cialis Mg Sans Ordonnance Amoxicillin Sans Prescrire France [url=http://frigra.com]generic cialis[/url] Cialis Prix Vidal Levitra Durata Effetto Keflex What Is [url=http://buyprednisone10mg.com]is 20 mg prednisone a high dose[/url] Finasteride Secure Ordering Overseas Kamagra En Ligne Canada Kamagra 100mg Besancon [url=http://shopcurerx.com]kamagra 100 online[/url] Sildenafil100mg Flexeril Stendra Order Medicine Pharmacy By Money Order Zithromax And Dairy [url=http://fastedmedrxfor.com]buy accutane from canada[/url] Real Generic Doryx Medication Amex Overseas Where to buy generic isotretinoin isotrex shop Gasex Cialis Mg Precio Cialis Vente Libre Canada [url=http://antabusefast.com]antabuse without prescription[/url] Viagra Tiempo Buy Generic Celexa Online Buy Metformin No Persciption

Anonymous said...

Lioresal Acheter 10mg Viagra With Online Consultation Olmesartan Medoxomil Europe Order [url=http://doxamed.com]usda approved generic levitra[/url] Viagra Requiere Receta Dapoxetina Sp Where To Buy Lasix In Australia [url=http://sukvit.com]buy viagra[/url] Difference Between Amocillin And Cephalexin Viagra With Dapoxetine Cialis With Priligy Keflex Dose [url=http://drugssu.com]levitra wholesale no prescription[/url] Propecia Works Men accutane buy online canada Viagra Da 50 Compra Tadalafil Propecia Propecia Canada [url=http://bonmeds.com]viagra cialis[/url] Levitra Generico Italia Disfunzione Priligy Precio 60 Mg Mod156 [url=http://rx-free.com]generic viagra[/url] Viagra Generico Migliore Viagra Vendita In Italia Cialis Viagra Fr [url=http://cpsmeds.com]cialis online pharmacy[/url] Buy Xenical Weight Loss Pills Propecia Elezioni Cialis Italia Paypal [url=http://cheap-x.com]buy viagra[/url] Priligy Par Johnson & Johnson Acquistare 120mg Sildenafil Buy Nolvadex Uk [url=http://dmdrugs.com]viagra[/url] Travail Reel Dapoxetine Buy Amoxicillin 500mg With Mastercard [url=http://dan5325.com]viagra online[/url] Propecia Complications Women Cialis E O Viagra Efficacia Finasteride Propecia Cialis Generique Tadalafil 30 Pilules [url=http://exdrugs.com]viagra[/url] Generico Cialis Kamagra Consegna Veloce Propecia Pas Cher Livraison Rapide [url=http://e-rxnow.com]generic levitra l tabs[/url] Pdr Keflex Buy Viagra In Ontario Abces Clomid [url=http://eulexin.net]buy viagra[/url] Viagra Generico Con Pagamento Contrassegno Kamagra Test Buy Generic Celebrex Online [url=http://rxdemon.com]viagra[/url] Louer Levitra En Suisse

Anonymous said...

Amoxicillin Dose For Sinusitis [url=http://eclatrx.com]kamagra chewable 100 mg canada[/url] Zithromax Mail Singapore Kamagra Generique Lioresal Acheter En Canada Overnight Viagra Oders [url=http://rxdemon.com]viagra[/url] Prix Du Cialis Forum Precio Cialis 10 Order Celexa Prevacid Prescription Discount Card [url=http://edspain.com]comprar cialis andorra precio[/url] Alli Weight Loss Pills For Sale No Prescription Viagra Sidle Fail Prinivil Can You Buy Generic Plavix Viagra Canadian Propecia Calvicie [url=http://drugseo.com]levitra wholesale no prescription[/url] Shipped Ups Dutasteride Free Doctor Consultation Make Natural Amoxicillin Cialis?Refid 417 Blue Pill Canadian Pharmacy [url=http://bx1g.com]viagra[/url] buy direct cod isotretinoin sotret in germany overseas Sefton Propecia Assumere Ordinare Viagra Generico

Anonymous said...

Using Propecia Effects Cialis Cheapest Canada [url=http://etrobax.com]generic cialis[/url] Discount Need Secure Ordering Clobetasol Clobex Alopecia Areata Need Generic Real Progesterone Pills Internet Cheapeast Free Shipping Stockton Azithromycin Fast Cheap Delivery Como Puedo Comprar Viagra Sin Receta [url=http://339-go.com]viagra online[/url] Achat De Cialis France Acheter Tadalafil Priligy Sin Receta Mexico Cialis Brand 20 Mg Cephalexin Dosage Dogs Viagra Tablets Uk [url=http://czdyhl.com]Buy Cialis[/url] Viagra Effetti Forum Cialis 5 Mg Preisvergleich Cyclophosphamide For Sale In Mexico Vendo Kamagra Bilbao Generika Cialis Oral Jelly Vendita Viagra Cialis [url=http://perpill.com]viagra online prescription[/url] Buy Cipro Online Cialis Come Funziona Z Pak No Prescription Viagra Kaufen Ohne Rezept De Canadian Pharmacy Online [url=http://fair-rx.com]kamagra 100[/url] Amoxil Bleeding

Anonymous said...

supply chain management in healthcare [url=http://www.iktorivil.hundpoolen.se/]kopa iktorivil[/url] snohomish county health department

Anonymous said...

american college of medicine [url=http://tavor.soup.io/]tavor kaufen ohne rezept[/url] android tablet app store

Anonymous said...

No Prescription Meds [url=http://prozac.mdsmeds.com/prozac-online-buy.php]Prozac Online Buy[/url] Buy Cialis Online Mastercard Achat De Clomid [url=http://propecia.inpills.com/propecia-dosage.php]Propecia Dosage[/url] Buy Kamagra Online Ireland Buy Synthroid Online No Prescription Canada [url=http://abtsam.com]Cheap Viagra[/url] buy accutane in usa Cialis Generico Prezzo Farmacia [url=http://zoloft.mdsmeds.com/zoloft-buy-online.php]Zoloft Buy Online[/url] Viagra Effet Secondaire Viagra Cialis Eu [url=http://strattera.rxbill7.com/buy-generic-strattera-online.php]Buy Generic Strattera Online[/url] Cialis Och Alkohol Viagra Packstation [url=http://clomid.mdsmeds.com/clomid-clomiphene.php]Clomid Clomiphene[/url] buy accutane online safe Myrx Olanzapine [url=http://fra-rx.com]cialis[/url] Viagra Aachen Kaufen Strattera Online [url=http://frigra.com]cialis price[/url] Prednisone Orders Canada Priligy Tomar Antes [url=http://zithromax.inpills.com/buy-zithromax-250mg.php]Buy Zithromax 250mg[/url] 3 Dollars Viagra Levitra 10 Mgptt Bayer [url=http://accutane.inpills.com/accutane-buy-online-usa.php]Accutane Buy Online Usa[/url] Kamagra Qualitat Acquisto Viagra Reato [url=http://doxycycline.mdsmeds.com/order-cheap-vibramycin.php]Order Cheap Vibramycin[/url] Amoxicillin Urine Propecia Durante El Embarazo [url=http://strattera.rxbill7.com/generic-strattera-usa.php]Generic Strattera Usa[/url] Amoxicillin Dry Throat Levitra Farmacia Italia [url=http://strattera.mdsmeds.com/buy-cheap-strattera.php]Buy Cheap Strattera[/url] Venta Cialis Valencia Alli Online [url=http://asooog.com]online pharmacy[/url] Keflex Athletic Performance Cialis Tadalafil Online Apotheke [url=http://accutane.inpills.com/accutane-price.php]Accutane Price[/url] Viagra Pfizer Preis Uroxatral Or Propecia [url=http://prozac.mdsmeds.com/generic-prozac.php]Generic Prozac[/url] Propecia Side Effects Long Term Buy Wockhardt Tamoxifen [url=http://eulexin.net]viagra[/url] Cialis Generico En Andorra Cialis With Priligy Pills [url=http://med84.com]viagra[/url] Buy Clomid Online No Prescription Uk Cialis 20 Precio [url=http://kamagra.rx-cs17.com/kamagra-pill.php]Kamagra Pill[/url] Propecia 1o Mg Where To Purchase Provera In Usa [url=http://doxycycline.mdsmeds.com/generic-vibramycin.php]Generic Vibramycin[/url] Macrobid Low Price Cialis Purchasing [url=http://cod24hs.com]cialis buy online[/url] Ordering Generic Viagra In Canada Levitra 40mg Generic [url=http://cialis.rxbill7.com/buy-cheap-cialis-pills.php]Buy Cheap Cialis Pills[/url] Purchase Levitra Without Prescription Amoxil Capsule [url=http://priligy.mdsmeds.com/priligy-pastilals.php]Priligy Pastilals[/url] Viagra Sales Outlets Levitra Palpitations [url=http://inderal.inpills.com/propranolol-to-buy.php]Propranolol To Buy[/url] Effetti Cialis 10 Viagra Ohne Rezept Im Ausland [url=http://levitra.rxbill7.com/best-levitra-prices.php]Best Levitra Prices[/url] Pharmacy By Mail From Canada

Unknown said...

Nice blog.Nice image.Satyanarayana Pooja & Homam is performed before any major occasion like marriage, house warming, special birthdays, fulfilling wishes, showing gratitude to Godhead etc. it can be performed on any day for any reason. But the day of Chitra pournami is very special. The ceremony is mostly performed on a full moon day in the evenings.Satyanarayana puja brings wealth and mental health to everyone.It helps to removes obstacles that cause trouble.Clear negativity from your life.Read more click here

Unknown said...

Nice blog.Nice image.Satyanarayana Pooja & Homam is performed before any major occasion like marriage, house warming, special birthdays, fulfilling wishes, showing gratitude to Godhead etc. it can be performed on any day for any reason. But the day of Chitra pournami is very special. The ceremony is mostly performed on a full moon day in the evenings.Satyanarayana puja brings wealth and mental health to everyone.It helps to removes obstacles that cause trouble.Clear negativity from your life.Read more click here

Anonymous said...

No Prescription Atomoxetine Priligy Drugstore Cialis Levitra Viagra Buy Propecia 5mg Fausse Couche Curetage Ou Medicament [url=http://byuvaigranonile.com]viagra[/url] cheap isotretinoin accutane with free shipping Order Now Macrobid Website Cheapeast Free Doctor Consultation Discount Online Clobetasol Clobetasol Propionate Need Website Amoxicillin And Diarrhea Original Viagra Rezeptfrei Bestellen Viagra Frome India

Murali Naidu said...

Very usefullittle information